PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zadania Biura Rady Miasta Gdańska

Zadania Biura Rady Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 • obsługa merytoryczna, organizacyjna oraz biurowa Rady, Komisji Rady i radnych;
 • prowadzenie:
  • rejestru i zbioru aktów prawnych Rady,
  • rejestrów wniosków i opinii Komisji Rady oraz interpelacji i zapytań radnych;
 • przekazywanie Prezydentowi do realizacji aktów prawnych Rady, wniosków i opinii Komisji Rady oraz interpelacji i zapytań radnych;
 • zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu mandatu;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Honorowego Obywatelstwa Miasta oraz Medali Księcia Mściwoja II i Medali Św. Wojciecha;
 • obsługa finansowa Rady;
 • przygotowywanie wyborów i odwołań ławników sądów powszechnych;
 • współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów;
 • obsługa administracyjna i finansowa, sprawowanie nadzoru nad działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska oraz współpraca z Wydziałem Edukacji przy wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska;
 • przekazywanie Wojewodzie Pomorskiemu i Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podjętych przez Radę;
 • obsługa administracyjna Rady Seniorów w Gdańsku oraz współpraca z Wydziałem Rozwoju Społecznego w zakresie wspierania działalności Rady i przeprowadzania wyborów do Rady;
 • podejmowanie akcji promujących działania Rady Miasta Gdańska.