PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zadania Biura Informatyki

Zadania Biura Informatyki
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 • utrzymanie i wdrażanie założeń strategii informatyzacji w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta poprzez:
  • planowanie przedsięwzięć informatycznych i zarządzanie wdrożeniem projektów z obszaru informatyki,
  • identyfikowanie potrzeb, opracowywanie koncepcji, organizowanie i koordynowanie wdrażania rozwiązań informatycznych usprawniających realizację zadań merytorycznych,
  • śledzenie trendów i kierunków rozwoju rozwiązań informatycznych oraz metodyk zarządczych;
 • zarządzanie portfelem projektów informatycznych na rzecz Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta objętych obsługą informatyczną przez Gdańskie Centrum Informatyczne (GCI), poprzez:
  • zarządzanie projektami informatycznymi, w szczególności zakresem, jakością, terminem i budżetem przedsięwzięcia,
  • prowadzenie wykazu zasobów i sporządzanie harmonogramów prac oraz uzgadnianie z uczestnikami projektów planowanych działań,
  • koordynowanie zakresu wymagań, założeń bezpieczeństwa informacji oraz zgodności z prawem dla nowych rozwiązań informatycznych,
  • rozwijanie i wdrażanie standardów utrzymywania dokumentacji projektowej,
  • koordynowanie obsługi informatycznej wyborów i referendów,
  • monitorowanie realizowanych projektów informatycznych,
  • planowanie i udział w procesach przetargowych na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług dla Urzędu;
 • zarządzanie architekturą cyfrową i wdrażanie rozwiązań i standardów informatycznych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta objętych obsługą informatyczną przez GCI, poprzez:
  • rekomendowanie stosowania standardów, uzyskiwania, utrzymywania i integracji zasobów miejskich infrastruktury informatycznej,
  • projektowanie i definiowanie architektury cyfrowej w zakresie procesów, aplikacji, danych i technologii,
  • rozwijanie i wdrażanie zasad zarządzania danymi i integracji systemów informatycznych,
  • planowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie użytkowanych systemów, utrzymywania poprawnych danych oraz bezpiecznego wykorzystywania narzędzi informatycznych,
  • sprawowanie nadzoru nad majątkiem, na którym GCI świadczy usługi i wykonuje zadania na rzecz obsługiwanych jednostek,
  • przygotowywanie podstawowych założeń oraz nadzór nad projektowaniem i realizacją informatycznego okablowania strukturalnego budynków użytkowanych przez Urząd,
  • zabezpieczenie przyłączy światłowodowych budynków użytkowanych przez Urząd;
 • sprawowanie nadzoru nad poziomem jakości świadczonych usług przez GCI na rzecz obsługiwanych jednostek poprzez:
  • określanie oraz bieżącą aktualizację katalogu świadczonych usług, definiowanie i ustalanie poziomu dostępności i jakości usług informatycznych,
  • monitorowanie i sporządzanie sprawozdań dotyczących jakości świadczonych usług,
  • monitorowanie i analizowanie kosztów świadczonych usług,
  • podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług informatycznych i optymalizacji kosztów tych usług,
  • sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez GCI wymagań polityk bezpieczeństwa informacji;
 • prowadzenie administracyjnej i finansowej obsługi Biura poprzez:
  • zapewnienie jakości procesów Biura,
  • realizowanie obowiązków głównego użytkownika sprzętu komputerowego Urzędu,
  • planowanie, realizacja, nadzór nad budżetem Biura oraz rozliczanie przyznanych środków finansowych,
  • prowadzenie finansowej obsługi umów serwisowych na dostawy i usługi w zakresie oprogramowania i sprzętu Urzędu,
  • przygotowywanie niezbędnych analiz ekonomicznych i sprawozdań.