PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zadania Biura Energetyki

Zadania Biura Energetyki
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 • koordynowanie działań związanych z polityką energetyczną Miasta, w tym monitorowanie i aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz jego realizacja
 • planowanie i koordynowanie, we współpracy z gestorami sieci, realizacji infrastruktury energetycznej zgodnie z planami rozwojowymi Miasta w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywności energetycznej i rozwoju Gdańska
 • współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z przedsiębiorstwami energetycznymi w Gdańsku
 • inicjowanie i współpraca przy realizacji projektów z obszaru efektywności energetycznej oraz stosowania odnawialnych źródeł energii;
 • monitorowanie wykonywania usług komunalnych dotyczących zaopatrzenia w ciepło
 • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zadań inwestycyjnych, programów oraz strategii w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe oraz efektywności energetycznej
 • aktualizacja i koordynacja realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska”
 • utworzenie systemu informacyjnego zawierającego dane dotyczące zużycia energii na terenie Gdańska oraz jego aktualizacja
 • przygotowanie i aktualizacja audytów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Miasta
 • opracowanie wskaźników dotyczących realizacji dokumentów strategicznych związanych z efektywnością energetyczną
 • prowadzenie i aktualizacja bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
 • wdrażanie działań na rzecz realizacji polityki Zielonego Ładu w Gdańsku – Gdański Pakt dla Klimatu, a w szczególności prowadzenie działań edukacyjnych
 • udział w programach finansowanych z funduszy europejskich i krajowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Miasta oraz redukcją emisji CO2 i zanieczyszczeń do atmosfery
 • udzielanie dotacji podmiotom zewnętrznym na realizację zadań związanych z wymianą ogrzewania węglowego na inne systemy ogrzewania, w tym podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków należących do wspólnot mieszkaniowych oraz zakup i montaż kolektora słonecznego
 • realizowanie zadań wynikających z umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie udzielania dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz udzielania dotacji na przedsięwzięcia związane z redukcją emisji CO2 do atmosfery
 • organizacja i prowadzenie usług doradztwa energetycznego dla mieszkańców
 • przygotowywanie projektu budżetu Biura i sprawozdań z jego wykonania
 • aktualizacja planu wykonania wydatków budżetowych oraz nadzór nad wykonaniem budżetu Biura w zakresie wydatków