Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport końcowy wraz z rekomendacjami dotyczący przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Zgodnie z Ustawą z dn. 15.10.2015 o rewitalizacji Dz. U. 2015 poz. 1777 Gmina zobowiązana jest wyznaczyć w drodze uchwały obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. Projekt tej uchwały został poddany obligatoryjnym konsultacjom społecznym. Konsultacje społeczne odbywały się od 25 stycznia do 4 marca 2016. Informacja o konsultacjach była szeroko rozpowszechniona wśród potencjalnych interesariuszy procesu rewitalizacji. Ogłoszenie i Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska pojawiły się w prasie, Biuletynie

A
A