Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Strona internetowa Urzędu Morskiego w Szczecinie

Rezerwacja wizyty:

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa osobiste złożenie wniosku, odbiór zaświadczenia oraz dowodu rejestracyjnego możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod numerem telefonu: 58 768 82 31,  58 323 68 85.

Złóż wniosek przez Internet:

Serwis REJA24

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek właściciela o rejestrację jednostki pływającej i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 2. Dowód własności jednostki pływającej (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego).
 3. Dokumenty poświadczające następujące informacje:
  1. Dane i adres właściciela/współwłaścicieli oraz armatora jednostki pływającej,
  2. Rejestrację jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana,
  3. Numer identyfikacyjny albo indywidualny numer identyfikacyjny (INI) jeżeli został nadany,
  4. Rodzaj napędu jednostki pływającej, a  w przypadku napędu mechanicznego także o jego mocy,
  5. Model i marka jednostki pływającej,
  6. Wymiary i parametry jednostki pływającej,
  7. Materiał główny kadłuba jednostki pływającej,
  8. Rok budowy i producent jednostki pływającej,
  9. Sygnał rozpoznawczy (Call Sign) i morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI – jeżeli zostały nadane,
  10. Maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
  11. Dopuszczalna siła wiatru i wysokość fali, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot.
 4. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 5. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.
 6. Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.
 7. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania  tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).
 8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)  

na rachunek bankowy:

 Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

 Opłaty administracyjne:

Kwota Tytuł płatności  
80,00 zł

Rejestracja i wydanie dokumentu rejestracyjnego

Zmiana danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego

Wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego

 
60,00 zł

Rejestracja i wydanie dokumentu rejestracyjnego – opłata ulgowa przysługująca właścicielowi jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami i podlegającej obowiązkowi przerejestrowania do Systemu REJA24

 
15,00 zł

Wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

 

Opłatę należy opłacić za pośrednictwem:

na rachunek bankowy:

Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie  danej procedury urzędowej.

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 93 1240 6292 1111 0011 0023 1028
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za ……….., imię i nazwisko/ nazwa firmy za")

Termin i sposób załatwiania:

Wnioski są rozpatrywane w terminie do 30 dni, gdy wniosek jest kompletny.

Miejsce złożenia dokumentów, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Klimatu
ul. Kartuska 32/34

tel. 58 323 68 85 , 58 768 82 31

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:

 1. ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;
 2. ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tekst jednolity, Dz.U.2020.1500 ),
 • Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tekst jednolity, Dz.U.2020.248),
 • Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tekst jednolity, Dz.U.2020.763 ).

Inne informacje:

 1. Wnioski składa się w postaci papierowej do organu osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika albo przekazuje się do organu w postaci elektronicznej.
 2. Obowiązkowi rejestracji podlega:
  1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
  2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
  3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.
 3. Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
  1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
  2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
  3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

  Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

 4. Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:
  1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
  2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
  3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 5. Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.