Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dotacje na zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła

A
A

Dotacje na zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej

Formularze do pobrania

W przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi (lub ma zarejestrowaną) działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy Wnioskodawcy – Wnioskodawca jest zobowiązany
do przedłożenia poniższych informacji:

 

  Wymagane dokumenty:

1) opinia kominiarska potwierdzającą stosowanie ogrzewania węglowego, jako jedynego źródła ogrzewania, w sezonie grzewczym poprzedzającym zainstalowanie pompy ciepła,

2) kserokopie rachunków lub faktur dokumentujące poniesione wydatki (oryginały rachunków/faktur należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji),

3) warunki gestora sieci potwierdzające brak możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej,

4) oświadczenie, według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku, dotyczące w szczególności

a) likwidacji węglowego systemu ogrzewania,

b) odbioru technicznego instalacji grzewczej,

c) zgody właściciela/współwłaściciela, zarządu wspólnoty, zarządcy lub administratora nieruchomości na zmianę sposobu ogrzewania i wypłatę dotacji.

 Opłata skarbowa:

            Brak

 Opłaty administracyjne:

            Brak

 

 Termin i sposób załatwiania:

Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Wnioski nie rozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

 

 Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja - parter
tel. 58 323 69 00


ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 2
ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk
informacja - parter
tel. 58 323 71 70

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
informacja – parter oraz stanowisko 18
tel. 58 323 60 30

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4

ul. Wilanowska 2

80-809 Gdańsk

Tel. 58 323 71 30

 

SEKRETARIAT WYDZIAŁU ŚRODOWISKA URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU

ul. Piekarnicza 16

tel. 58 768 82 00

 

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Referat Zmian Klimatycznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba Wydziału Środowiska: ul. Piekarnicza 16
pokój nr 11, tel. 58 768 82 13

Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVIII/450/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną"                                

Inne informacje:

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  niżej wymienione podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

1)         osoby fizyczne,

3)         osoby prawne ( z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych),

4)         przedsiębiorcy.

           

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

Wysokość dotacji na zadanie wynosi 100% wydatków ale nie więcej niż 7 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup i montaż pompy ciepła:

1) gruntowej,

2) wodnej,

3) powietrznej.