PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dotacje na zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła

A
A

Dotacje na zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej

Formularze do pobrania

W przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi (lub ma zarejestrowaną) działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy Wnioskodawcy – Wnioskodawca jest zobowiązany
do przedłożenia poniższych informacji:

Wymagane dokumenty:

 1. opinia kominiarska potwierdzającą stosowanie ogrzewania węglowego, jako jedynego źródła ogrzewania, w sezonie grzewczym poprzedzającym zainstalowanie pompy ciepła,
 2. kserokopie rachunków lub faktur dokumentujące poniesione wydatki (oryginały rachunków/faktur należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji),
 3. warunki gestora sieci potwierdzające brak możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 4. oświadczenie, według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku, dotyczące w szczególności
  1. likwidacji węglowego systemu ogrzewania,
  2. odbioru technicznego instalacji grzewczej,
  3. zgody właściciela/współwłaściciela, zarządu wspólnoty, zarządcy lub administratora nieruchomości na zmianę sposobu ogrzewania i wypłatę dotacji.

Opłata skarbowa:

Brak

Opłaty administracyjne:

Brak

Termin i sposób załatwiania:

 • Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.
 • Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
 • Wnioski nie rozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko informacji i składania korespondencji
tel. 58 323 71 30

SEKRETARIAT WYDZIAŁU ŚRODOWISKA URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU
ul. Piekarnicza 16 pok. 15
tel. 58 768 82 00

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Referat Zmian Klimatycznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba Wydziału Środowiska: ul. Piekarnicza 16
pokój nr 11, tel. 58 768 82 13

Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Inne informacje:

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  niżej wymienione podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

 1. osoby fizyczne,
 2. osoby prawne (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych),
 3. przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

Wysokość dotacji na zadanie wynosi 100% wydatków ale nie więcej niż 7 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup i montaż pompy ciepła:

 1. gruntowej,
 2. wodnej,
 3. powietrznej.