PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Dotacja na zamianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pellety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej

Dotacja na zamianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pellety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

W przypadku, gdy osoba fizyczna lub podmiot prowadzi (lub ma zarejestrowaną) działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy wnioskodawcy – wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia poniższych informacji:

lub

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie dotacji,
 2. opinia kominiarska potwierdzająca stosowanie ogrzewania węglowego, jako jedynego źródła ogrzewania, w sezonie grzewczym poprzedzającym zmianę źródła ogrzewania,
 3. kserokopie rachunków lub faktur dokumentujące poniesione wydatki (oryginały rachunków/faktur należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji),
 4. warunki gestora sieci potwierdzające brak możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 5. oświadczenie, według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku, dotyczące w szczególności:
  1. odbioru technicznego instalacji grzewczej,
  2. zgody właściciela/współwłaściciela, zarządu, zarządcy lub administratora nieruchomości na zmianę sposobu ogrzewania i wypłatę dotacji
 6. podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany przedstawić:
  1. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym składa wniosek o udzielenie dotacji oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, w którym składa wniosek albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w w/w okresie,
  2. informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.
 • Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
 • Wnioski nie rozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
punkt informacji
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Energetyki, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Energetyki
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Inne informacje:

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą niżej wymienione podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

 1. osoby fizyczne,
 2. osoby prawne,
 3. przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji:

Wysokość jednorazowej dotacji na zadanie wynosi 100% łącznej wysokości wydatków, nie więcej niż 1000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są  wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup kotłów grzewczych.

Nie przyznaje się dotacji na zamianę ogrzewania z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pellety na inne niskoemisyjne systemy grzewcze.