Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dotacja na instalację kolektora słonecznego

A
A

Formularze do pobrania:

W przypadku, gdy osoba fizyczna lub podmiot prowadzi (lub ma zarejestrowaną) działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy wnioskodawcy – wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia poniższych informacji:

lub

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • 1) wniosek o udzielenie dotacji,
 • 2) kserokopie rachunków  lub faktur dokumentujące poniesione wydatki (oryginały rachunków/faktur należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji)
 • 3) oświadczenie, według wzoru opracowanego przez Urząd miejski w Gdańsku,  dotyczące:
  • a) zgody właściciela/współwłaściciela nieruchomości na instalację kolektora słonecznego
   i wypłatę dotacji,
  • b) odbioru technicznego instalacji kolektora słonecznego,
 • 4) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  jest zobowiązany przedstawić:
  • a) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis jaką Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym składa wniosek o udzielenie dotacji oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, w którym składa wniosek albo oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis w w/w okresie,
  • b) informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Wnioski nie rozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja - parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 2
ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk
informacja - parter
tel. 58 323 71 70

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
informacja – parter oraz stanowisko 18
tel. 58 323 60 30

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 7
tel. 58 323 71 30

SEKRETARIAT WYDZIAŁU ŚRODOWISKA Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Piekarnicza 16 pok. 15
tel. 58 768 82 00

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Referat Zmian Klimatycznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba Wydziału Środowiska: ul. Piekarnicza 16
pokój nr 11, tel. 58 768 82 13

Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVIII/450/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną"

Inne informacje:

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

 

 1. 50%  wydatków, nie więcej niż 2 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych,
 2. 50% wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych,
 3. 50%  wydatków, nie więcej niż 20 000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są  wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym łożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.