PORTAL MIASTA GDAŃSKA

19.11.2018 r. - Projekt badawczo-rozwojowy urządzenia do przetwarzania odpadów gumowych metodą termolizy, Przeróbka

19.11.2018 r. - Projekt badawczo-rozwojowy urządzenia do przetwarzania odpadów gumowych metodą termolizy, Przeróbka
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Stosownie do art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku działając w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zawiadamia, że dnia 19 listopada 2018 r. wydał postanowienie nr WŚ-I.6220.II.15Ps2.2018.AN o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Projekt badawczo-rozwojowy testowego urządzenia do przetwarzania odpadów gumowych metodą termolizy, na terenie dz. nr 31/45, obręb 092, Gdańsk Przeróbka”

Na ww. postanowienie nie przysługuje Stronom prawo wniesienia zażalenia.

 Dokumenty do wglądu w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku pokój nr 26 w budynku przy ul. Piekarniczej 16  w Gdańsku w godzinach pracy urzędu

Agnieszka Nosidlak-RakowskaUrząd Miejski w GdańskuWydział ŚrodowiskaReferat Polityki Ekologicznej
Agnieszka Nosidlak-Rakowska - najnowsze
    Agnieszka Nosidlak-RakowskaUrząd Miejski w GdańskuWydział ŚrodowiskaReferat Polityki Ekologicznej
    Agnieszka Nosidlak-Rakowska - najnowsze