PORTAL MIASTA GDAŃSKA

12.08.2016 r. - „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami na terenie, sieciami zewnętrznymi oraz układem drogowym w Gdańsku Oliwie przy ul. Opackiej”

12.08.2016 r. - „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami na terenie, sieciami zewnętrznymi oraz układem drogowym w Gdańsku Oliwie przy ul. Opackiej”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

WŚ-I.6220.II.43 O.2016.AN.105296

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Gdańska ZAWIADAMIA: o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami na terenie, sieciami zewnętrznymi oraz układem drogowym w Gdańsku Oliwie przy ul. Opackiej”

 

 Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z materiałami w sprawie w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju nr 317 w budynku przy ul. Kartuskiej 5 w godzinach pracy urzędu.