PORTAL MIASTA GDAŃSKA

02.09.2019 r. - „Budowa bocznicy kolejowej wraz z budową fundamentów obiektów technologicznych i infrastruktury towarzyszącej”

02.09.2019 r. - „Budowa bocznicy kolejowej wraz z budową fundamentów obiektów technologicznych i infrastruktury towarzyszącej”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

WŚ-I.6220.II.11 O.2019.AN        

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdańska ZAWIADAMIA: o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Budowa bocznicy kolejowej wraz z budową fundamentów obiektów technologicznych i infrastruktury towarzyszącej” Inwestycja na terenie działek: obręb 86 działki 56, 62, 63, 64, 67; obręb 144 działki 15/1, 37, 35; obręb 275 działka 3/57

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z materiałami w sprawie w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju nr 26 w budynku przy ul. Piekarniczej 16 w godzinach pracy urzędu.