Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydanie dowodu osobistego - wniosek złożony w wersji elektronicznej

A
A

Zdjęcie:

przykłady prawidłowych zdjęć

Prawidłowe zdjęcie - włosy rozpuszczone z tyłu głowy
Prawidłowe zdjęcie - włosy spięte z tyłu głowy
Prawidłowe zdjęcie - włosy spięte na czubku głowy

zobacz pełną informację jak powinno być prawidłowo wykonane zdjęcie

  • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii 35x45 mm
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument elektoniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została załączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego - formularz elektroniczny dostępnym na platformie usług administracji publicznej (ePUAP).
  • na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez Urząd Wojewódzki) lub skrócony polski akt urodzenia albo skrócony polski akt małżeństwa
  • jeżeli do wniosku załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginały należy przedłożyć przy odbiorze dowodu osobistego.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa odbiór dowodu osobistego możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty:

Kliknij tutaj aby przejść do rezerwacji wizyty

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju. Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej, wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun prawny.

Dowód osobisty wydawany jest niezwłocznie po jego otrzymaniu z punktu drukującego tj. z Centrum Personalizacji w Warszawie. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie małoletniej wymaga jej obecności, z wyjątkiem dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia.
Odbiór dowodu osobistego przez opiekuna ustanowionego przez sąd dla osoby ubezwłasnowolnionej wymaga obecności tej osoby.

Gotowość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl

Odbiór dowodu osobistego wystawionego na wniosek złożony drogą elektroniczną:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska 5, 6, 7, 8, 9

Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu 58 524 45 00

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Dowodów Osobistych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 372
tel.: 58 323 63 72, 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 332),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. z 2020 r. poz. 31)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego ( Dz.U. z 2019 r. poz. 400 )

Inne informacje:

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.