Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Udostępnianie rejestru wyborców

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:

Wniosek, dokument stwierdzający tożsamość

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Sprawę załatwiamy niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 38, 39, 40
tel.: Gdańskie Centrum Kontaktu 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowiska  1, 2, 3, 4 
tel.: 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 4, 5
tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Ewidencji Ludności
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Tel.: 058 323 63 72; 323 66 75
E-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców wnosi się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta pisemnie lub ustnie do protokołu. Prezydent miasta obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni licząc od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem prezydenta do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz.754 z późn.zm.).

Inne informacje:

Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek. Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji. Reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców można wnieść w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, lub ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.