PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja mieszkaniowa lub mieszkaniowo - usługowa

Położenie:
ul. Bluszczowa dz. nr 415 pow. 641m2

Numer działki:
415

Obręb ewidencyjny:
0113

Powierzchnia:
641 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00056078/7

Przeznaczenie:
Przeznaczenie w MPZP nr 1610 (karta terenu 012-MN21). Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (domy wolno stojące jedno lub dwumieszkaniowe).

Cena wywoławcza:
200 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto, zawierająca 23% podatek VAT. Uzyskana w przetargu cena (pomniejszona o kwotę wadium) – płatna przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:
Działka nr 415 (obręb 113) o pow. 641 m2, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako „grunty orne - RIIIb” (w części o pow. 564 m2) oraz „grunty pod rowami - W” (w części o pow. 77 m2), zapisana w księdze wieczystej GD1G/00056078/7. Działka niezabudowana i niezagospodarowania, położona w granicach strefy ekspozycji historycznego Śródmieścia, porośnięta krzewami i drzewostanem pochodzącym przede wszystkim z samosiewu (podczas realizacji inwestycji, nabywcę będą obowiązywały przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz.U. z 2022 r., poz. 916). Zgodnie z MPZP 1610 przedmiotowa działka ma określoną dostępność drogową od ul. Bluszczowej (droga gruntowa stanowiąca działkę gminną nr 169 obręb 113), a następnie poprzez część działki gminnej nr 411 obręb 113, które w ww. planie oznaczone zostały symbolem 046-KD80. Istniejące na granicy działek ogrodzenie od strony Polskiego Związku Działkowców może nieznacznie zachodzić na teren zbywanej działki. Teren o wysokim poziomie wód gruntowych. Obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu (m.in. zakaz podpiwniczeń, posadowienie poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren, zaleca się stosowanie powierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej na dojściach i dojazdach do posesji, zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu ich późniejszego wykorzystania w sposób niepogarszający warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich – istniejący w granicach działki rów winien bewzględnie zachować swoją funkcję). Przy granicy działki (od strony terenu będącego we władaniu Polskiego Związku Działkowców) przebiega sieć elektroenergetyczna – linia napowietrzna SN-15kV. Wzdłuż tej linii obowiązuje pas ochrony funkcyjnej o szerokości 14 m (po 7 m od osi linii). Wszelką zabudowę w obrębie pasa ochrony funkcyjnej od linii 15kV należy uzgodnić z Energa – Operator S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130. Szczegółowe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej oraz warunki zabudowy i jego zagospodarowania zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych nr WUiA-VI.6724.52.2021.MMP z dnia 09.02.2021 r., opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (na załączniku graficznym działka oznaczona literą C) – do wglądu/przesłania na adres mailowy przez Wydział Skarbu U.M. w Gdańsku. Obciążenia: Działy III i IV księgi wieczystej GD1G/00056078/7 - brak wpisów.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 63 29.