PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja produkcyjno-usługowa

Położenie:
ul. Mewy/Nad Brzegiem

Numer działki:
2/2 i 3

Obręb ewidencyjny:
763

Powierzchnia:
1 854 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00055234/2

Przeznaczenie:
Teren zabudowy produkcyjno-usługowej(symbol w planie: 007-P/U41)

Cena wywoławcza:
450 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto, zawierająca 23% podatek VAT. Uzyskana w przetargu cena (pomniejszona o kwotę wadium)- płatna przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, położony na obszarze z wysokim poziomem wód gruntowych, zadrzewiony (zaleca się maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wysokiej), położony w sąsiedztwie Martwej Wisły. Na działce widoczne ślady dawnego zagospodarowania związanego z rozebranym budynkiem wraz z elementami infrastruktury (odcięte przyłącze sanitarne, właz, zlikwidowana, zasypana studnia – otwór archiwalny). Wody opadowe i gruntowe z przedmiotowego obszaru, z uwagi na ukształtowanie terenu, odprowadzane są przez urządzenia wodne do rzeki Martwej Wisły, która stanowi główny odbiornik wód opadowych. Wody opadowe należy zagospodarować w systemach powierzchniowych, tworzących systemy małej retencji miejskiej. Nowe budynki wymagają posadowienia posadzki parteru na rzędnej minimum +1,8 m n.p.m. lub zastosowania innych rozwiązań zabezpieczających. Ewentualne projektowe zamierzenia należy zweryfikować pod kątem warunków wynikających z planów gospodarowania wodami. Dostępność drogowa – od projektowanego przedłużenia ul. Steczka, zakończonego placem zawrotnym z parkingiem (011-KD80). Projekt i lokalizację zjazdów należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji nie drogowych. W granicach działki nr 2/2 zlokalizowana jest infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna: przyłącze wodociągowe Ø40mm PE oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø0,16m PVC. Nabywcę obowiązywać będą ograniczenia: zakazu sytuowania budynków oraz budowli w odległości 1,5 m od skrajni przyłączy, zakazu dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w odległości 2,0 m od skrajni przyłączy oraz zakazu sytuowania elementów betonowych małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m od skrajni przyłączy. W związku z powyższym Inwestor w umowie sprzedaży udzieli nieodwołalnej zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie korzystanie z działki nr 2/2 obr. 763 przez GIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w zakresie posiadania na tej działce przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz zobowiąże się do zapewnienia nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie prawa dostępu do przedmiotowych przyłączy w celach związanych z jego prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją; ponadto zobowiąże się, że w przypadku zbycia nieruchomości przeniesie powyższe zobowiązania na swoich następców prawnych. Na mapach w granicach działki nr 2/2 widoczne są również pozostałości w postaci fragmentu nieczynnej, odciętej instalacji sanitarnej prawdopodobnie odprowadzającej kiedyś ścieki z nieistniejącego już budynku. Przez teren działki nr 3 przebiega elektroenergetyczna sieć napowietrzna niskiego napięcia nn-0,4 kV oraz infrastruktura Orange Polska S.A. (linia napowietrzna do posesji Mewy 3A zawieszona na linii słupowej Energa). Obowiązuje uzgodnienie z Energa Operator S.A. oraz Orange Polska S.A. sposobu zagospodarowania terenu. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Szczegółowe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu. W wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych korekcie uległa powierzchnia działek nr 2/2 i 3 obr. 763. Działy III i IV Księgi Wieczystej nr GD1G/00055234/2 – wolne od wpisów.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29.