PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szczegóły oferty

Kategoria:
Zabytki

Położenie:
ul. Grodzka 18/ Sukiennicza 18

Numer działki:
390, 391, 378/1

Obręb ewidencyjny:
090

Powierzchnia:
1 147 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00048802/3, GD1G/00249380/7, GD1G/00047170/6

Przeznaczenie:
Nieruchomości znajdują się na obszarze na którym obowiązują ustalenia dwóch różnych wydzielonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stref, o funkcji zabudowy mieszkaniowo - usługowej: Symbol w planie (003 M/U31) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe M23 i usługowe U33, w proporcji: usługi minimum 50% powierzchni użytkowej. Symbol w planie (002 M/U31) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe M23 i usługowe U33, w proporcji: usługi minimum 50% powierzchni użytkowej. Strefa funkcji nr 002-M/U31 obowiązuje na powierzchni ok. 13,6m2 – co stanowi ok. 1,2% całkowitej powierzchni terenu nieruchomości przewidzianej do zbycia. Funkcje wyłączone: 1.małe hurtownie do 2000m2 powierzchni, 2.garaże boksowe, 3.obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, 4.salony samochodowe z serwisem.

Cena wywoławcza:
3 540 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Z uwagi na fakt, że część działki nr 390 stanowi zabytek (dawny spichlerz, położony przy ul. Grodzkiej 18, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 460 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 3 lutego 1972 roku - obecnie pod numerem 592) cena rozliczana będzie w następujących proporcjach: - cena części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi 10,075% ceny wywoławczej (kwota ustalona w licytacji zostanie pomniejszona o 50% stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami); - pozostała kwota do zapłaty stanowi 89,925% ceny wywoławczej (w tym 18,736% stanowi wartość działki nr 378/1, obręb 90 do której zostanie doliczony 23% podatek VAT). Uzyskana w przetargu cena (pomniejszona o kwotę wadium) – płatna przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:
Na nieruchomości znajdują się następujące budynki: 1. budynek zabytkowy, dawny spichlerz, położony przy ul. Grodzkiej 18, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 460 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 3 lutego 1972 roku - obecnie pod numerem 592. Budynek nieużytkowany, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, w konstrukcji tradycyjnej - ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, strop drewniany, dach dwuspadkowy stromy w konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki ceramicznej. Położony na części działki nr 390. Powierzchnia użytkowa 135,73m2. Budynek o dużym stopniu zużycia – kwalifikuje się do remontu w dużym zakresie, w tym w szczególności kwalifikuje się do: - wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego; - wymiany stolarki okiennej i stolarki drzwiowej; - remontu/ wzmocnienia ścian; - remontu/ wzmocnienia stropu parteru wraz z wykonaniem nowej posadzki strychu; - hydroizolacji ścian podziemia; - wykonania konserwacji elewacji. Powyższe prace wymagają stosowania się do wytycznych konserwatora zabytków. 2. budynek handlowo - usługowy, położony na części działki nr 390, na zapleczu posesji Grodzka 18, budynek nieużytkowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w konstrukcji tradycyjnej - ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, stropodach drewniany jednospadkowy z pokryciem z papy. Powierzchnia użytkowa 134,22 m2. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, niemniej jednak południowa ściana budynku stanowi ścianę wspólną z budynkiem wpisanym do rejestru zabytków. Zachodnia ściana budynku (mur bramny) posiada walory historyczno-kulturowe. 3. budynek handlowo-usługowy, położony przy ul. Sukienniczej 18, budynek nieużytkowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w konstrukcji tradycyjnej - ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, strop nad przyziemiem ceglany na belkach stalowych, strop nad I piętrem drewniany, stropodach jednospadkowy płaski w konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy. Położony na części działki nr 390 i części działki nr 391. Powierzchnia użytkowa 347,95 m2. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń fizycznych i prawnych. Przedmiotowy teren położony jest w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11 października 1947 roku – obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytków) jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska, uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku za pomnik historii - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. Budynek przy ul Grodzkiej 18 wpisany do rejestru zabytków - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. Właściciel obiektu winien w zakresie określonym przepisami prawa dbać o zachowanie zabytku, a w szczególności zabezpieczyć go przed zniszczeniem i dewastacją, niezwłocznie zawiadomić Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku oraz w przypadku zmiany stanu prawnego zabytku zawiadomić nie później niż w terminie miesiąca Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o tym fakcie. Bez pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie wolno prowadzić przy w/w obiekcie i w jego otoczeniu żadnych działań - zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami do obowiązków użytkownika obiektu zabytkowego należy w szczególności: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, zabezpieczenie i użytkowanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Ze względu na położenie terenu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków inwestycję w zakresie gospodarki zielenią należy uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przedmiotowe nieruchomości nie znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Teren zlokalizowany jest w obrębie Żuław Wiślanych (Gdańskich), geologicznie związanych z obszarem delty Wisły z charakterystycznymi dla tego obszaru gruntami słabonośnymi oraz w bliskiej odległości od wody, którą jest rzeka Motława co skutkuje dużym prawdopodobieństwem występowania na przedmiotowym obszarze złożonych warunków gruntowo-wodnych. Inwestowanie należy poprzedzić szczegółowymi badaniami zasięgu i skali zanieczyszczeń gruntu. Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-Ol.IV.402.410.2020.KD.1 z dnia 17.07.2020r. nieruchomości gruntowe przy ul. Grodzkiej 18 obejmujące działki ewidencyjne nr 378/1, 391, 390 obręb 90 nie figurują w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Jednocześnie, zgodnie z wyżej wymienionym pismem brak wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi nie wyklucza wystąpienia na przedmiotowych działkach zanieczyszczania powierzchni ziemi. Teren znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 15, która jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, czego przyczyną jest m.in. intensywna eksploatacja wód podziemnych w rejonie Martwej Wisły, kanałów portowych i stoczniowych Gdańska oraz aglomeracji miejsko-przemysłowych takich jak Gdańsk, Sopot, Tczew, Pruszcz Gdański, które powodują zagrożenie poziomów użytkowych, ingresją wód słonawych z kanałów portowych i Martwej Wisły oraz wód morskich w strefie Bałtyku. Mogą również generować procesy przenikania zanieczyszczeń z powierzchni terenu i kanalizacji. Na terenie nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulicy Grodzkiej i ulicy Sukienniczej w mieście Gdańsku (nr 1155), zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/1252/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 36 z 2010r. poz. 600). Na terenie działki nr 391 znajduje się urządzenie wodne (prawdopodobnie studnia lub piezometr), które przyszły właściciel nieruchomości powinien zlikwidować - jeśli nie będzie go eksploatował. W celu likwidacji otworu studziennego należy uzyskać decyzje organu administracji geologicznej (Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku) w zakresie zatwierdzenia projektu robót na likwidację otworu studziennego oraz od organu odpowiedzialnego za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych (Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku) - pozwolenie na likwidację urządzeń wodnych. Przez teren nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej (szczegółowo opisane w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych do przetargu nr WUiA-II.670.53.2017.MJB.431 z dnia 28.06.2017r. - Karta Informacyjna Nieruchomości KIN431). Na terenie działki nr 391 znajduje się przyłącze gazu dn 50. Na terenie działki nr 378/1 znajduje się przyłącze preizolowane do sieci ciepłowniczej 2xDN50. W umowie sprzedaży umieszczony zostanie zapis dotyczący przebiegu sieci ciepłowniczej 2xDN50 po terenie proponowanej do sprzedaży części działki 378/1, obr. 90 w tym: -zapis stwierdzający, że - właścicielem przedmiotowej sieci ciepłowniczej jest Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdańsku, ul. Biała 1B, -zapis stwierdzający, że - GPEC w Gdańsku zastrzega sobie prawo swobodnego dostępu do tej sieci i prowadzenia jej eksploatacji, -zapis zakazujący sadzenia drzew i krzewów na tej sieci. Z uwagi na położenie terenu w obszarze gruntów słabonośnych oraz w bliskiej odległości od wody, co skutkuje dużym prawdopodobieństwem występowania na przedmiotowym obszarze złożonych warunków gruntowo-wodnych - przyszły inwestor zobowiązany będzie do ustalenia kategorii geotechnicznej warunków posadowienia obiektów budowlanych na przedmiotowym terenie - zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463 z późń. zm.). W zależności od ustalonej kategorii geotechnicznej oraz rodzaju warunków gruntowo-wodnych należy sporządzić odpowiednią dokumentację geotechniczną lub geologiczno-inżynierską. Dokumentacja geologiczno-inżynierska winna spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 9.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1420). W związku z ewentualną koniecznością stałego lub tymczasowego odwodnienia terenu na czas budowy otworami wiertniczymi przyszły inwestor zobowiązany jest do wykonania dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi. Wjazd na teren z ulicy Sukienniczej (008-KD80) i z ulicy Czopowej (010-KD80), dostępność drogowa od ulicy Grodzkiej. Inwestor zobowiązany jest do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy lub budowy nowego układu drogowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w zakresie wynikającym, z wniosków z analizy wpływu inwestycji na układ drogowy oraz Zarządzeniem nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych. Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień (właścicieli/gestorów w/w infrastruktury) a wynikłe stąd kolizje związane z przyłączeniem obiektów do miejskich sieci uzbrojenia terenu będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. Zaleca się realizację przejazdów i przejść pieszych bramnych. Zaleca się przedłożenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla nowej zabudowy do opiniowania przez konserwatora zabytków. Przeznacza się partery budynków od strony ulicy Sukienniczej (008-KD80), ulicy Czopowej (010-KD80), ulicy Grodzkiej (poza granicami planu) na cele funkcji usługowych. Inwestor wygrywający przetarg będzie zobowiązany do uporządkowania terenu i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W księdze wieczystej nr GD1G/00249380/7 wpisano odpłatną służebność przesyłu w trybie art. 305 1 Kodeksu cywilnego, na rzecz spółki pod firmą: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz jej następców prawnych, polegającą na prawie korzystania z nieruchomości opisanych w §1 aktu notarialnego - umowy ustanowienia służebności Rep. A nr 6100/2012 z dnia 27.07.2012 roku poprzez posadowienie sieci przesyłowej oraz na prawie przechodu i korzystania przez spółkę pod firmą: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz osoby legitymujące się upoważnieniem GPEC, z tych nieruchomości celem wykonania wszelkich czynności związanych z lokalizacją, umiejscowieniem, zainstalowaniem, eksploatacją, utrzymaniem, konserwacją, kontrolą, pomiarem, usuwaniem awarii, modernizacją, rozbudową i demontażem infrastruktury przesyłowej - w zakresie oznaczonym na załączniku graficznym cytowanym w § 2 pkt d) niniejszej umowy, przy czym służebność ta zostaje ustanowiona na czas nieograniczony, zaś przebieg sieci i elementów infrastruktury przesyłowej został przedstawiony na załączniku graficznym. W księdze wieczystej nr GD1G/00047170/6 wpisane jest ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, które nie dotyczy sprzedawanej działki.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-66-39.