PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Parkingi i garaże

Położenie:
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a (róg ul. Dębinki)

Numer działki:
40

Obręb ewidencyjny:
067

Powierzchnia:
1 010 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00052255/4

Przeznaczenie:
Przeznaczenie w MPZP nr 0818 - Parking (parkingi wielopoziomowe nadziemne wyłączone) symbol w planie:015-KS.

Cena wywoławcza:
700 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza zw. z podatku VAT(na podst. art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług). Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:
Działka o kształcie wieloboku, z bezpośrednim dostępem do dróg publicznych, tj. ul. Marii Skłodowskiej-Curie (w MPZP ozn. symbolem 019-KD81) i ul. Dębinki (w MPZP ozn. symbolem 018-KD81). Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana obiektem w złym stanie technicznym (pustostan po byłym pawilonie handlowym). Poza tym na nieruchomości znajdują się schody terenowe, murki oporowe, część terenu jest wybetonowana, wyłożona kostką brukową, znajdują się również drzewa i krzewy (zaleca się maksymalne zachowanie i pielęgnację istniejącego drzewostanu, a w przypadku zieleni kolidującej z inwestycją, nowego nabywcę będą obowiązywały przepisy Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. Informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostały ujęte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych nr BAM.6724.1.2021.LU z dnia 5 lipca 2021 r., opracowanych dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 329). W związku z ułożoną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na sprzedawanej działce (przyłącze wodociągowe Ø 40 mm PE zakończoną studnią wodomierzową oraz przyłącze sanitarne ks 150 do budynku), nabywcę będą obowiązywały następujące ograniczenia: - zakaz sytuowania budynków i budowli w odległości 1,5 m od skraju przyłączy, - zakaz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w odległości 2 m od skraju przyłączy, - zakaz sytuowania elementów betonowych małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m od skraju przyłączy. Dodatkowa informacja: widoczna instalacja wodociągowa do budynku, włączona od wodociągu Ø 100 mm żel w ul. Marii Skłodowskiej-Curie jest nieczynna. Instalacja sanitarna ks 200 przebiegająca przez teren dz. 40 i 41 w obrębie 067 nie stanowi majątku Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej oraz nie jest w eksploatacji firmy Saur Neptun Gdańsk S.A. Działy III i IV księgi wieczystej GD1G/00052255/4 – brak wpisów.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29.