PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja mieszkaniowa lub mieszkaniowo - usługowa

Położenie:
ul. Niepołomicka 25

Numer działki:
296/17

Obręb ewidencyjny:
074

Powierzchnia:
3 871 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00039421/2

Przeznaczenie:
Strefa mieszana usługowo-mieszkaniowa.

Cena wywoławcza:
2 300 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza brutto, zawierająca 23% podatek VAT. Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:
Działka nr 296/17 (obręb 074) o pow. 3.871 m2, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako „RIIIb – grunty orne”, GD1G/00039421/2. Zgodnie ze sporządzoną przez klasyfikatora gruntów (upoważnienie nr 12 Wojewody Pomorskiego) opinią o pochodzeniu gleby z dnia 26 lipca 2021 r., występująca w granicach ww. działki gleba stanowi glebę mineralną, wytworzoną z glin i piasków zwałowych. Teren przeznaczony do sprzedaży jest terenem niezabudowanym, o kształcie prostokąta, jest porośnięty licznymi krzewami i drzewami. W związku z powyższym podczas planowania i realizacji inwestycji, nowego nabywcę będą obowiązywały przepisy Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 roku. Zgodnie z MPZP 1610 przedmiotowa działka ma określoną dostępność drogową od ul. Niepołomickiej (007-82), a następnie poprzez działkę gminną nr 296/15 obręb 074 (007-82). Nieruchomość pozostaje w zasięgu urządzeń infrastruktury technicznej. Informacje na temat uzbrojenia okolicznego terenu w sieci infrastruktury technicznej oraz warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości gruntowej zostały ujęte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych nr BAM.6724.63.2021.MD z dnia 5 maja 2021 r., opracowanych dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 329). Obciążenia: W dziale III Księgi wieczystej GD1G/00039421/2 pn. „Prawa, Roszczenia i Ograniczenia„ w której m.in. widnieje działka nr 296/17 (pod poz. 53) zamieszczony jest wpis, który nie dotyczy zbywanej działki. Gmina Miasta Gdańska jest w posiadaniu pisma Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zaświadczającego, że działka nr 296/17 obr. 074 nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego pod nr 1958 jako zespół dworsko-pałacowy w Gdańsku Zakoniczynie. Dział IV (Hipoteka) – bez wpisów.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29.