PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja mieszkaniowa lub mieszkaniowo - usługowa

Położenie:
ul. Boguckiego

Numer działki:
7

Obręb ewidencyjny:
114

Powierzchnia:
3 391 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00057781/5

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol w planie: 006-M/U31), zawierający teren mieszkaniowy M23 oraz usługowy U33 bez ustalania proporcji między funkcjami. M23 tereny zabudowy mieszkaniowej – wszystkie formy, poza zabudową wielorodzinną, szeregową i bliźniaczą. U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem: - rzemiosła produkcyjnego, - stacji paliw, - warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, - stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów, - obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 100 m², - salonów samochodowych z serwisem, - małych hurtowni do 2.000 m². Dopuszcza się: - parkingi i garaże dla samochodów osobowych, poza zespołami garaży kubaturowych, - budynki zamieszkania zbiorowego, - mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Cena wywoławcza:
1 650 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena brutto zawierająca 23% podatek VAT. Należność płatna jednorazowo – przed zawarciem aktu notarialnego po uprzednim niewykonaniu prawa pierwokupu przez Lasy Państwowe (z uwagi na fakt, iż część działki o pow. 283 m² stanowi użytek LsVI (Las), zawarcie umowy przeniesienia własności z wygrywającym przetarg uzależnione będzie od stanowiska Lasów Państwowych w sprawie wykonania prawa pierwokupu).

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:
Działka nr 7 (obręb 141) o pow. 3.391 m² sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako: „grunty orne RVI, pastwiska trwałe PsVI, nieużytki N, lasy LsVI ”. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta drzewami i krzakami, położona w pasie nadmorskim na tzw. Wyspie Sobieszewskiej w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu - zagospodarowanie zgodne z odrębnymi przepisami. Działka o kształcie regularnym, czworobocznym, objęta strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej - prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. Teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu. Zaleca się wprowadzenie szpaleru drzew w pasie graniczącym z ul. Boguckiego. Działka znajduje się na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych. W związku z tym, że działka znajduje się na terenie polderu (odwadnianego przez stację pomp Sobieszewo) zaleca się, aby wody opadowe i roztopowe zagospodarować na tej działce przy pomocy zbiorników retencyjnych lub ogrodów. Przez działkę przebiega napowietrzna elektroenergetyczna sieć niskiego napięcia nn-0,4kV Energa – Operator SA oraz kabel doziemny telekomunikacyjny Orange Polska S.A. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorowi sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Szczegółowe informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych nr WUiA-VI.6724.401.1.2020/2021.LU z dnia 02.02.2021 r., opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu. Zgodnie z MPZP nr 2406 przedmiotowa działka ma określoną dostępność drogową od ulicy Boguckiego w planie ozn. symbolem 221-83. Dopuszcza się jeden zjazd z ul. Boguckiego. Projekt i lokalizację zjazdu należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. W przypadku, gdy realizowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. Zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów, o których wyżej mowa reguluje Zarządzenie nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. W Dziale I-O Księgi Wieczystej nr GD1G/00057781/5 jest wpisana jedna wzmianka nr DZ. KW / GD1G/ 40161/21/1: „sprostowanie oznaczenia/ obszaru nieruchomości" – wpis ten dotyczy zmiany powierzchni zbywanej działki. Dział III i IV Księgi Wieczystej nr GD1G/00057781/5 są wolne od wpisów.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 609.