PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja mieszkaniowa lub mieszkaniowo - usługowa

Położenie:
ul. Przebiśniegowa 4

Numer działki:
279

Obręb ewidencyjny:
074

Powierzchnia:
695 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00039421/2

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (symbol w planie: 030-M22) M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej – domy mieszkalne do 4 mieszkań - wszystkie formy, poza zabudową szeregową. Dopuszcza się: a) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki: - brak kolizji z funkcją mieszkaniową, - mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m² powierzchni użytkowej, - dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, b) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich.

Cena wywoławcza:
470 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena brutto zawierająca 23% podatek VAT. Należność płatna jednorazowo – przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:
Działka nr 279 (obręb 074) o pow. 695 m² sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako: „zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp”. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o regularnym kształcie, położona w dzielnicy Gdańsk Łostowice, miejscami zakrzewiona i zadrzewiona. Istniejący drzewostan należy maksymalnie zachować i wkomponować w plan zagospodarowania terenu. Od strony ul. Przebiśniegowej teren jest ogrodzony zniszczoną siatką stalową oraz płotkiem drewnianym o dużym stopniu zużycia - do likwidacji na koszt nabywcy. W południowo-zachodnim narożniku działki przeznaczonej do przetargu znajdują się pozostałości ogrodzenia do ewentualnej rozbiórki na koszt nabywcy (przy stawianiu nowego ogrodzenia). Dostępność drogowa – od ulicy Przebiśniegowej (029-KD80). Projekt i lokalizację zjazdów należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. W przypadku, gdy realizowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. Zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów, o których wyżej mowa reguluje Zarządzenie nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. Jest to teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej, zasady kształtowania struktury przestrzennej obejmują: - zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej, wolnostojących nośników reklamowych oraz reklam na budynkach i ogrodzeniach z wyjątkiem szyldów informujących o własnej działalności o powierzchni do 0,5 m², - ogrodzenia ażurowe z wykluczeniem przęseł z prefabrykowanych elementów betonowych. Na terenie w/w działki znajduje się następująca infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna: - przyłącze wodociągowe Ø40 mm PE, - przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø0,16m PVC. W związku z powyższym nabywcę obowiązują następujące ograniczenia: - zakaz sytuowania budynków oraz budowli w odległości 1,5 m od skrajni przyłączy, - zakaz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów o odległości 2,0 m od skrajni przyłączy, - zakaz sytuowania elementów betonowych małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m o skrajni przyłączy. W umowie sprzedaży kupujący udzieli nieodwołalnej zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie korzystanie z w/w działki przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w zakresie posiadania na działce przyłącza wodociągowego Ø40 mm PE i kanalizacji sanitarnej Ø0,16m PVC oraz zobowiąże się do zapewnienia nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie prawa dostępu do przedmiotowych przyłączy w celach związanych z jego prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto nabywający zobowiąże się, że w przypadku zbycia nieruchomości nabywca przeniesie powyższe zobowiązania na swoich następców prawnych. Szczegółowe informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych nr WUiA-IV.6724.401.2020.MJ z dnia 12.02.2021r., opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu. Ze względu na negatywne skutki zmiany klimatu skutkujące zwiększoną intensywnością opadów atmosferycznych wody opadowe należy zagospodarować w systemach powierzchniowych tworzących systemy małej retencji miejskiej. W dziale I -O Księgi Wieczystej nr GD1G/00039421/2 jest wpisana jedna wzmianka, która nie dotyczy zbywanej działki. W dziale III wpisany jest inny wpis: „wpisano do rejestru zabytków woj. Pomorskiego pod numerem A - 1958 Zespół Dworsko-Parkowy w Gdańsku–Zakoniczynie, w skład którego wchodzą: 1. Dwór (D) 2. Wieża Trafostacji (T) 3. Park Dworski (P) z ogrodem użytkowym, stawem (S), układem ścieżek oraz zachowanym starodrzewem 4. Historyczny Układ Komunikacyjny, tj: dr-płn. odcinek drogi dojazdowej do zespołu z zachowanymi reliktami alei (ob. ciąg ul. Wieżyckiej na odcinku na płn. od skrzyżowania z ul. Porębskiego), TR – odcinek historycznego traktu komunikacyjnego, łączącego wieś Kowale z wsiami Ujeścisko i Szadółki 5. Teren, na którym przedmiotowe zabytki są usytuowane tj. części działek: 8/46, 8/175, 1105/1, 8/29, działki: 8/31, 12/6, 12/8, 12/10, 12/26” – wpis ten nie dotyczy zbywanej działki, a Gmina Miasta Gdańska posiada zaświadczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że działka nr 279 nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych woj. Pomorskiego jako część zespołu dworsko-pałacowego w Gdańsku Zakoniczynie.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 609