PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja produkcyjno-usługowa

Położenie:
ul. Miałki Szlak/ul. Prosta

Numer działki:
184/5 i 185

Obręb ewidencyjny:
101

Powierzchnia:
12 666 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00004086/7

Przeznaczenie:
Teren zabudowy produkcyjno-usługowej (symbol w planie: 009-P/U41) Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług z wyłączeniem: 1. obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2, 2. budynków zamieszkania zbiorowego prócz obiektów hotelarskich, 3. zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 4. składowania materiałów lub towarów pod gołym niebem (oprócz materiału szkółkarskiego i asortymentu ogrodniczego charakterystycznego dla sklepów ogrodniczych) w odległości mniejszej niż 100 m od istniejących bądź planowanych terenów mieszkaniowych, 5. obiektów generujących ruch powyżej 3 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub większej na godzinę, na ulicach lokalnych lub dojazdowych przebiegających przez istniejące bądź planowane tereny zabudowy mieszkaniowej, 6. obiektów emitujących intensywne zapachy, które odczuwalne są na znacznym obszarze, 7. szpitali i domów opieki społecznej, 8. budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Cena wywoławcza:
3 700 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena brutto zawierająca 23% podatek VAT. Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Teren niezagospodarowany, płaski z występującymi skupiskami drzew i krzewów. Obowiązuje maksymalne zachowanie istniejących zadrzewień. W północno-wschodniej części działki nr 184/5 pozostałości substandardowej, zrujnowanej zabudowy po ogródkach działkowych – do rozbiórki/ uprzątnięcia na koszt przyszłego nabywcy. Teren z wysokim poziomem wód gruntowych, położony w granicach polderu Rudniki, odwadniany mechanicznie, narażony na niebezpieczeństwo zalania wodami w wyniku awarii urządzeń hydrotechnicznych i podtopienia wodami gruntowymi. Należy utrzymać funkcję istniejącego systemu odwadniającego – działka graniczy od strony północnej z rowem melioracyjnym, który może być odbiornikiem wód deszczowych z planowanej inwestycji. Nieruchomość znajduje się na obszarze zagrożonym powodzią w przypadku przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego oraz na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr GZWP 111 Subniecka Gdańska. Ewentualne projektowane zamierzenia na wskazanej działce należy zweryfikować pod kątem warunków wynikających z planów gospodarowania wodami i uzgodnić z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Dostępność drogowa – od ulicy Miałki Szlak lub od ulicy Prostej (015-KD80), zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Należy opracować koncepcje obsługi transportowej wraz z analizą i prognozą ruchu określającą wpływ planowanej inwestycji niedrogowej na układ transportowy. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji niedrogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy lub budowy nowego układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych. Projekt i lokalizację zjazdu(-ów) należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Częściowo w granicach działek nr 184/5 i 185 wzdłuż ul. Prostej przebiega sieć wodociągowa Ø90mm PE zaś w północno-wschodnim narożniku działki nr 184/5 znajduje się przyłącze wodociągowe Ø50mm PE wraz ze studnią wodomierzową. W związku z lokalizacją przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową na działce nr 184/5 istnieją następujące ograniczenia: zakaz sytuowania budynków oraz budowli w odległości mniejszej niż 1,5 m od skrajni przyłącza wodociągowego; zakaz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w pasie o szerokości 2,0 m od skrajni przyłącza wodociągowego; zakaz sytuowania elementów betonowych małej architektury w pasie o szerokości 2,0 m od skrajni przyłącza wodociągowego. Ponadto nabywca w umowie notarialnej udzieli nieodwołanej zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie korzystanie z działki gruntu nr 184/5 obr. 101 przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w zakresie trwałego posadowienia na ww. działce przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową oraz zobowiąże się do zapewnienia nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie prawa dostępu do przedmiotowego przyłącza w celach związanych z jego prawidłową eksploatacją, konserwacją, usuwaniem awarii, remontami, przebudową i modernizacją, dodatkowo nabywca zobowiąże się, że w przypadku zbycia nieruchomości przeniesie powyższe zobowiązania na swoich następców prawnych. Przez mały fragment działki nr 184/5 przebiega infrastruktura teletechniczna Orange Polska S.A. (linia doziemna). Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielowi sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorowi sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 329). Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. W związku z lokalizacją na nieruchomości sieci wodociągowej Ø90mm PE w umowie sprzedaży zostanie ustanowiona (wraz ze wpisem do księgi wieczystej) na zbywanych działkach nr 184/5 i 185 obr. 101 nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. polegająca na: a) prawie korzystania z nieruchomości obciążonych stanowiących działki gruntu nr 184/5 i 185 obr. 101 w zakresie trwałego, nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie posadowienia i eksploatacji sieci wodociągowej Ø90mm PE, a także swobodnego do tego wodociągu dostępu celem konserwacji, eksploatacji, remontów, modernizacji i usuwania awarii, w tym także do jego przebudowy, rozbudowy i włączeń do tej sieci wodociągowej, b) obowiązku przestrzegania przez właściciela następujących ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dz. 184/5 i 185 obr. 101: - zakaz stawiania budynków i budowli w odległości mniejszej niż 1,5 m od skrajni wodociągu; - zakaz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w pasie o szerokości 2,0 m od skrajni wodociągu; - zakaz stosowania betonowych elementów małej architektury w pasie o szerokości 2,0 m od skrajni wodociągu.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29.