PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja produkcyjno-usługowa

Położenie:
ul. Opłotki

Numer działki:
235

Obręb ewidencyjny:
101

Powierzchnia:
2 537 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00023030/9

Przeznaczenie:
Działka nr 235 obręb 101 o pow. 2.537 m2, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako „zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp”. Teren zabudowy produkcyjno-usługowej - działalność gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów oraz/lub usług z dopuszczeniem: 1) mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 2) budynków zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi, 3) przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami niewymagającymi przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Funkcje wyłączone: 1) Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, 2) zakłady o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów odrębnych, 3) składowanie materiałów sypkich na otwartym powietrzu (w tym np. pod wiatami i plandekami) w odległości mniejszej niż 100 m od istniejących bądź planowanych terenów mieszkaniowych, 4) szpitale i domy pomocy społecznej, 5) budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół ponadpodstawowych, wymagających prowadzenia praktycznej nauki zawodu w zakładach zlokalizowanych w strefie P/U41, 6) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2.

Cena wywoławcza:
850 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena brutto zawierająca 23% podatek VAT. Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:
Działka w kształcie zbliżonym do trapezu, niezabudowana, niezagospodarowana, część terenu - jak na rysunku planu - objęta jest strefą ochrony ekspozycji sylwety historycznego śródmieścia Gdańska. Na działce znajdują się nasadzenia oraz częściowe ogrodzenie z siatki w stanie ruiny, dodatkowo na części działki znajdują się nakłady stanowiące własność osoby trzeciej (część ogrodzenia, położone ażurowe płyty parkingowe, lampy oświetleniowe), które zgodnie ze złożonym oświadczeniem właściciela tych nakładów – zostaną usunięte w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Zgodnie z MPZP 1509 dostępność drogowa do ww. nieruchomości została określona od ul. Opłotki, w planie oznaczonych symbolem 057-KD81. Nowy nabywca zobowiązany zostanie do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni obsługi komunikacyjnej przedmiotowej nieruchomości, w tym ewent. konieczności opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny (uprzednio uzyskując stosowne warunki oraz uzgodnienie projektu w Gdańskich Melioracjach w związku z koniecznością przekroczenia istniejącego rowu wzdłuż ul. Opłotki). 1.W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor zostanie zobowiązany w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowy lub do budowy nowego układu drogowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w zakresie wynikającym z wniosków z analizy wpływu nowej inwestycji na układ drogowy. Zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów, o których mowa wyżej reguluje Zarządzenie Nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020r. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna sieć niskiego napięcia nn-04 oraz znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 16 m. W związku z powyższym nabywcę nieruchomości będą obowiązywać następujące ograniczenia: - zakaz sytuowania budynków i budowli w odległości 1,5 m od skraju ww. przyłącza kanalizacji sanitarnej, - zakaz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w odległości 2 m od skrajni ww. przyłącza kanalizacji sanitarnej, - zakaz sytuowania elementów betonowych małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m od skraju ww. przyłącza kanalizacji sanitarnej. Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych nr BAM.6724.55.2021.MD z dnia 29.04.2021 r. przez Biuro Architekta Miasta dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 329). Obciążenia W dziale III księgi wieczystej GD1G/00064326/0 (Prawa, roszczenia i ograniczenia) wpisane jest niżej wymienione ograniczone prawo rzeczowe, które nie dotyczy sprzedawanej działki, ale może ono zostać przeniesione/przepisane do nowej księgi wieczystej: „nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych użytkowników wieczystych działki nr 71/14 objętej KW. 103251 przez działkę nr 71/17”. Dział IV (Hipoteka) – wolny od wpisów.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29.