PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja mieszkaniowa lub mieszkaniowo - usługowa

Położenie:
działka nr 326 - rejon ulic Jana Karskiego i ks. Józefa Tischnera

Numer działki:
326

Obręb ewidencyjny:
038

Powierzchnia:
1 952 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00023746/1

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej MN21(symbol w planie: 003-MN21) MN21 – domy wolno stojące jedno- i dwu-mieszkaniowe W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się: 1. usługi spełniające równocześnie poniższe warunki: - brak kolizji z funkcją mieszkaniową, - mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej, - dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, 2. wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np. schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich.

Cena wywoławcza:
1 810 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości(cena brutto zawierająca 23% podatek VAT). Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty drzewami i krzewami, zlokalizowany w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi. W granicach terenu występuje obszar potencjalnie zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, nie wykazany w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi. Zaleca się kompleksowe zabezpieczenie i odwodnienie skarp oraz maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu (zieleń do utrzymania i wprowadzenia określona na rysunku planu miejscowego). Część wschodniej granicy działki stanowi mur oporowy, we fragmencie nachylony w kierunku zachodnim – do zabezpieczenia. Teren w zlewni przeciążonego Potoku Strzyża – maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,20. Realizacja zabudowy wymaga znacznego zredukowania odpływu wód do miejskiego odbiornika. Gdańskie Wody Sp. z o.o. wskazują na konieczność maksymalizacji retencji wód opadowych oraz akceptować będą jedynie rozwiązania związane z Zieloną Infrastrukturą. Teren położony w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych, wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk – zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi. Dostępność drogowa – od ul. Jana Karskiego (017-KD80). W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. Zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów o których mowa w cyt. powyżej art. 16 ustawy reguluje zarządzenie nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. Projekt i lokalizację zjazdów należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Na terenie działki posadowiony jest hydrant nadziemny DN80 oraz dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 0,16m PVC. Nabywcę obowiązywać będą ograniczenia: zakazu sytuowania budynków oraz budowli w odległości 1,5 m od skrajni przyłączy, zakazu dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 2,0 m od skrajni przyłączy oraz zakazu sytuowania elementów betonowych małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m od skrajni przyłączy. W związku z powyższym Inwestor w umowie sprzedaży udzieli nieodwołalnej zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie korzystanie z ww. działki przez GIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w zakresie posiadania na tej działce dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz zobowiąże się do zapewnienia nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie prawa dostępu do przedmiotowych przyłączy w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją; ponadto zobowiąże się, że w przypadku zbycia nieruchomości przeniesie powyższe zobowiązania na swoich następców prawnych. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 329). Widoczne w dziale I-O Księgi Wieczystej nr GD1G/00023746/1 wnioski nr Dz.KW./GD1G/42022/21/1 z dnia 31.05.2021 r., nr Dz.KW./GD1G/2765/21/1 z dnia 18.01.2021 r., nr Dz.KW./GD1G /39579/21/1 z dnia 24.05.2021 r. oraz nr Dz.KW./GD1G /36635/21/1 z dnia 13.05.2021 r. nie dotyczą zbywanej działki. W związku z lokalizacją na działce hydrantu nadziemnego DN80 w umowie sprzedaży zostanie ustanowiona (wraz ze wpisem do księgi wieczystej) na zbywanej działce nr 326 obr. 038 nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. polegająca na: a) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej stanowiącej działkę gruntu nr 326 obr. 038 w zakresie trwałego, nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie posadowienia hydrantu nadziemnego DM80, a także swobodnego do tego hydrantu dostępu celem konserwacji, eksploatacji, remontów, modernizacji i usuwania awarii, w tym także do jego przebudowy, b) obowiązku przestrzegania przez właściciela następujących ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości obejmującej działkę nr 326 obr. 038: - zakaz stawiania budynków i budowli w odległości mniejszej niż 1,5 m od hydrantu; - zakaz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w pasie o szerokości 2,0 m od hydrantu; - zakaz stosowania betonowych elementów małej architektury w pasie o szerokości 2,0 m od hydrantu.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 329