PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja mieszkaniowa lub mieszkaniowo - usługowa

Położenie:
działka nr 324/2 - rejon ulic ks. Józefa Tischnera i Górzystej

Numer działki:
324/2

Obręb ewidencyjny:
038

Powierzchnia:
660 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00023746/1

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej M22 (symbol w planie: 007-M22) Dopuszczone: domy mieszkalne wolnostojące do 2 mieszkań oraz domy w zabudowie bliźniaczej. W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się: 1. usługi spełniające równocześnie poniższe warunki: - brak kolizji z funkcją mieszkaniową, - mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej, - dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, 2. wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np. schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań oraz domy w zabudowie szeregowej jedno- lub dwu-mieszkaniowe.

Cena wywoławcza:
685 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT). Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony, położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi. W granicach terenu występuje obszar potencjalnie zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, nie wykazany w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi. Zaleca się kompleksowe zabezpieczenie i odwodnienie skarp oraz maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu. Teren w zlewni przeciążonego Potoku Strzyża – maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,20. Realizacja zabudowy wymaga znacznego zredukowania odpływu wód do miejskiego odbiornika. Gdańskie Wody Sp. z o.o. wskazują na konieczność maksymalizacji retencji wód opadowych oraz akceptować będą jedynie rozwiązania związane z Zieloną Infrastrukturą. Teren położony w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk – zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi. Dostępność drogowa – od projektowanej ulicy wewnętrznej (020-KDW) – zakwalifikowanej jako fragment ulicy ks. Józefa Tischnera, od projektowanego ciągu pieszo-jezdnego(014-KX). W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. Zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów o których mowa w cyt. powyżej art. 16 ustawy reguluje zarządzenie nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. Projekt i lokalizację zjazdów należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Szczegółowe informacje na temat możliwości uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 329). W dziale I-O Księgi Wieczystej nr GD1G/00023746/1 nie ujawniono jeszcze działki nr 324/2, która powstała w wyniku dokonanego podziału działki nr 324 (pod nr Dz.KW./GD1G/42022/21/1 z dnia 31.05.2021 r. znajduje się wykaz dot. sprostowania oznaczenia /obszaru). Widoczne w dziale I-O ww. Księgi Wieczystej pozostałe wnioski (nr Dz.KW./GD1G/2765/21/1 z dnia 18.01.2021 r., nr Dz.KW. /GD1G/39579/21/1 z dnia 24.05.2021 r. oraz nr Dz.KW./GD1G /36635/21/1 z dnia 13.05.2021 r.) nie dotyczą zbywanej działki. Dział III i IV Księgi Wieczystej nr GD1G/00023746/1 – wolne od wpisów.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 329