PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja produkcyjno-usługowa

Położenie:
ul. Miałki Szlak

Numer działki:
108/3, 109, 111, 112, 113, 130

Obręb ewidencyjny:
101

Powierzchnia:
3 834 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00249358/4, GD1G/00027348/9

Przeznaczenie:
Teren zabudowy produkcyjno-usługowej (symbol w planie: 014-P/U41). Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług z wyłączeniem: 1. zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 2. składowania materiałów lub towarów pod gołym niebem (oprócz materiału szkółkarskiego i asortymentu ogrodniczego charakterystycznego dla sklepów ogrodniczych) w odległości mniejszej niż 100 m od istniejących bądź planowanych terenów mieszkaniowych, 3. obiektów generujących ruch powyżej 3 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub większej na godzinę, na ulicach lokalnych lub dojazdowych przebiegających przez istniejące bądź planowane tereny zabudowy mieszkaniowej, 4. obiektów emitujących intensywne zapachy, które odczuwalne są na znacznym obszarze, 5. szpitali i domów opieki społecznej, 6. budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 7. obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2. Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Cena wywoławcza:
1 200 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena brutto zawierająca 23% podatek VAT. Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, płaski, częściowo porośnięty trawą i krzakami. Obowiązuje maksymalne zachowanie istniejących zadrzewień. Granicę działkę nr 108/3 narusza mały fragment substandardowej, zrujnowanej zabudowy stanowiącej pozostałości po szopie gospodarczej – do ewentualnej rozbiórki/ uprzątnięcia na koszt przyszłego nabywcy. Teren z wysokim poziomem wód gruntowych, położony w granicach polderu Rudniki, odwadniany mechanicznie, narażony na niebezpieczeństwo zalania wodami w wyniku awarii urządzeń hydrotechnicznych i podtopienia wodami gruntowymi. Realizując zabudowę należy liczyć się z koniecznością utrzymania funkcji istniejącego rowu odwadniającego przebiegającego w południowej części działek. Przedmiotowy rów pełni funkcję infrastruktury publicznej, prowadzi wody deszczowe z pasa drogowego z ul. Miałki Szlak i jako jedyny odbiornik pełni istotną rolę we właściwym utrzymaniu warunków gruntowo-wodnych na tym przydepresyjnym terenie. Należy maksymalizować retencje wód opadowych oraz stosować rozwiązania związane z Zieloną Infrastrukturą. Nieruchomość znajduje się na obszarze zagrożonym powodzią w przypadku przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego oraz na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr GZWP 111 Subniecka Gdańska. Ewentualne projektowane zamierzenia na wskazanej działce należy zweryfikować pod kątem warunków wynikających z planów gospodarowania wodami i uzgodnić z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Dostępność drogowa – zjazdem od ulicy Miałki Szlak (004-KD81) lub zjazdem od ulicy Połęże (025-KD81), zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowana lokalizacja zjazdu powinna znajdować się poza obszarem oddziaływania skrzyżowania ulicy Miałki Szlak(004-KD81)/Połęże(025-KD81). Należy opracować koncepcje obsługi transportowej wraz z analizą i prognozą ruchu określającą wpływ planowanej inwestycji niedrogowej na układ transportowy. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji niedrogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy lub budowy nowego układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych. Projekt i lokalizację zjazdu należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. W granicach działek nr 109, 111, 112 przebiega czynna sieć ciepłownicza 2XDn40 własności GPEC Sp. z o.o. (istniejący wpis służebności w dziale III KW został szczegółowo opisany w pkt. obciążenia). W granicach działek nr 112, 113 i 130 ułożony jest kanał sanitarny Ø0,20 m PVC, zaś na działkach nr 108/3 i 109 istnieje infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna. W związku z infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną znajdującą się na działkach 108/3 i 109 istnieją następujące ograniczenia: zakaz sytuowania budynków oraz budowli w odległości 1,5 m od skrajni infrastruktury wod.-kan.; zakaz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w odległości 2,0 m od skrajni infrastruktury wod.-kan.; zakaz sytuowania elementów betonowych małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m od skrajni infrastruktury wod.-kan.. Ponadto nabywca w umowie notarialnej udzieli nieodwołanej zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie korzystanie z działek gruntu nr 108/3 i 109 obr. 101 przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w zakresie trwałego posadowienia na ww. działkach przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz zobowiąże się do zapewnienia nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie prawa dostępu do przedmiotowych przyłączy w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, konserwacją, usuwaniem awarii, remontami, przebudową i modernizacją, dodatkowo nabywca zobowiąże się, że w przypadku zbycia nieruchomości przeniesie powyższe zobowiązania na swoich następców prawnych. Przez teren działki nr 108/3 i 130 przebiegają linie napowietrzne średniego napięcia SN-15kV Energa-Operator S.A. Wzdłuż linii napowietrznej średniego napięcia obowiązuje pas ograniczeń o szerokości 14 m (po 7 m od osi linii). Wszelką zabudowę w obrębie pasa ograniczeń do linii 15kV należy uzgodnić z Energa-Operator S.A. Przez teren działek nr 108/3 i 109 przebiega nieczynna infrastruktura teletechniczna Orange Polska S.A. (przyłącza teletechniczne do wyburzonych budynków), z tym, że na działce nr 109 istnieje jeden czynny kabel. Ewentualne przyłączenie należy uzgodnić z gestorem sieci. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielowi sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorowi sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 329). Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. Obciążenia: W dziale III Księgi Wieczystej nr GD1G/002493458/4 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. tj. odpłatna służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości poprzez posadowienie sieci przesyłowej oraz na prawie przechodu i korzystania przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz osoby legitymujące się upoważnieniem GPEC, z tej nieruchomości celem wykonania wszelkich czynności związanych z lokalizacją, umiejscowieniem, zainstalowaniem, eksploatacją, utrzymaniem, konserwacją, kontrolą, pomiarem, usuwaniem awarii, modernizacją, rozbudową i demontażem infrastruktury przesyłowej – w zakresie oznaczonym na załączniku graficznym do umowy ustanowienia służebności z dnia 27.07.2012 roku, przy czym służebność ta zostaje ustanowiona na czas nieograniczony, zaś przebieg sieci i elementów infrastruktury przesyłowej został przedstawiony na tym załączniku graficznym. Z uwagi na to, że przez teren działek nr 109, 111, 112 przebiega czynna sieć ciepłownicza 2XDn40 wyżej opisana służebność dotyczy sprzedawanego terenu i będzie przeniesiona przy sprzedaży do nowozakładanej księgi wieczystej. W związku z lokalizacją kanału sanitarnego Ø0,20 m PVC w umowie sprzedaży zostanie ustanowiona (wraz ze wpisem do księgi wieczystej) na zbywanych działkach nr 112, 113 i 130 obr. 101 nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. polegająca na: a) prawie korzystania z nieruchomości obciążonych stanowiących działki gruntu nr 112, 113 i 130 obr. 101 w zakresie trwałego, nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie posadowienia i eksploatacji kanału sanitarnego Ø0,20 m PVC, a także swobodnego do tego kanału dostępu celem konserwacji, eksploatacji, remontów, modernizacji i usuwania awarii, w tym także do jego przebudowy, rozbudowy i włączeń do tego kanału, b) obowiązku przestrzegania przez właściciela następujących ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dz. 112, 113 i 130 obr. 101: - zakaz stawiania budynków i budowli w odległości mniejszej niż 4,0 m od skrajni kanału sanitarnego; - zakaz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w pasie o szerokości 2,0 m od skrajni kanału sanitarnego; - zakaz stosowania betonowych elementów małej architektury w pasie o szerokości 2,0 m od skrajni kanału sanitarnego.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29.