PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
ul. Maki 20A

Numer działki:
576

Obręb ewidencyjny:
114

Powierzchnia:
676 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00023030/9

Przeznaczenie:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Olszynka rejon ulicy Modrej i ulicy Zawodzie w mieście Gdańsku (nr planu: 1612) działka nr 576 położona jest na obszarze terenu zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (karta terenu: 012-M22)- domy mieszkalne do 4 mieszkań.

Cena wywoławcza:
250 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena brutto zawierająca 23% podatek VAT.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony.

Uwagi:
Działka nr 576 obręb 114 o pow. 676 m2, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako „zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp”. Działka o regularnym kształcie, niezabudowana, niezagospodarowana, na działce znajdują się nasadzenia. Teren płaski o wysokim poziomie wód gruntowych (zakaz podpiwniczeń, posadowienie poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren). Dostęp komunikacyjny – sięgaczem do drogi publicznej, tj. ul. Maki – po terenie gminnych działek nr 212/4 i 577 (obręb 114), sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako „dr. Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych nr WUiA-VI.6724.239.2020.MMP z dnia 10.09.2020 r. opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 329). W dziale III księgi wieczystej GD1G/00023030/9 (Prawa, roszczenia i ograniczenia) widnieje wzmianka nr DZ.KW./GD1G/4038/21/1 z dnia 22.01.2021 r. w sprawie ujawnienia wpisu dot. działki nr 78 obr. 114 odnośnie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. „Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników” – wpis ten nie dotyczy zbywanej działki. Dział IV (Hipoteka) – wolny od wpisów.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29.