PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
przy ul. Bratki

Numer działki:
160/2

Obręb ewidencyjny:
113

Powierzchnia:
359 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00046052/6

Przeznaczenie:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Olszynka rejon ulicy Modrej i ulicy Łanowej w mieście Gdańsku (nr planu: 1610)działka nr 160/2 położona jest na obszarze terenu zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (karta terenu: 007-MN21).

Cena wywoławcza:
110 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena brutto zawierająca 23% podatek VAT.

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Działka o regularnym kształcie i płaskim terenie o wysokim poziomie wód gruntowych (zakaz podpiwniczeń, posadowienie poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren), położona w strefie ekspozycji historycznego Śródmieścia. Zgodnie z MPZP 1610 przedmiotowa działka ma określoną dostępność do drogi publicznej, którą jest ulica o nawierzchni asfaltowej pn. Bratki (048-KD81), a następnie po części działki nr 160/1 (rów melioracyjny bez przepustu, w planie ozn. symbolem 048-KD81). W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor zostanie zobowiązany zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. Zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów, o których mowa wyżej reguluje Zarządzenie Nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. Projekt i lokalizację zjazdu należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych nr WUiA-VI.6724.111.2019.MMP z dnia 15.01.2020 r., opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 329). Aktualnie na działce znajdują się nakłady stanowiące własność osoby trzeciej (ogrodzenie, zieleń ozdobna, murowany grill). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem właściciela tych nakładów – zostaną one usunięte w terminie 14-stu dni od daty otrzymania stosownego wezwania.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29.