PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
przy ul. Dąbka, działka nr 10/118

Numer działki:
10/118

Obręb ewidencyjny:
074

Powierzchnia:
1 110 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00045961/4

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (symbol w planie: 034–M22) M22 – tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej – domy mieszkalne do 4 mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej. W terenach mieszkalnych M22 dopuszcza się: 1. usługi spełniające równocześnie poniższe warunki: a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową, b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej, c) dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem. 2. wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich.

Cena wywoławcza:
545 000,00 zł

Szczegóły ceny:
cena brutto zawierająca 23% podatek VAT

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
Teren niezabudowany o południowo-zachodnim znacznym spadku terenu, zadarniony, z pojedynczymi krzewami. Teren wskazuje deniwelacje i znajduje się w niedalekim sąsiedztwie terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi. Zagospodarowanie wód opadowych w obrębie nieruchomości nie może pogarszać stosunków gruntowo-wodnych na gruntach sąsiednich. Wody opadowe należy zagospodarować w systemach powierzchniowych, tworzących systemy małej retencji miejskiej, aby sieć kanalizacji deszczowej stanowiła przede wszystkim odbiornik wód opadowych w razie opadów intensywniejszych niż obliczeniowe. Działka znajduje się na obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – GZWP nr 11 Subniecka Gdańska. Ewentualne projektowe zamierzenia należy zweryfikować pod kątem warunków wynikających z planów gospodarowania wodami. Dostępność drogowa – od ul. Dąbka (063-KDW). Projekt i lokalizację zjazdu należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji niedrogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy lub budowy nowego układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych. Przez działkę nie przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Informacje na temat możliwości uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 329). Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. W dziale I-O Księgi Wieczystej nr GD1G/00045961/4 wpisanych jest 6 wzmianek – żadna z nich nie dotyczy zbywanej działki. W dziale III wpisane są 3 ograniczone prawa rzeczowe oraz 2 inne wpisy: 1) ograniczone prawo rzeczowe – „nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 8/55 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 8/54 objętej księgą wieczystą KW 94004” – wpis nie dotyczy zbywanej działki, a Gmina Miasta Gdańska posiada zgodę T-Mobile Polska S.A. (właściciela działki nr 8/54) na bezciężarowe odłączenie działki nr 10/118, 2) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Zakładów Energetycznych Okręgu Nadmorskiego w Gdańsku – „służebności gruntowe przejazdu i przechodu. Na podstawie wniosku z dnia 30 listopada 1953 r. nr 363/54. Wpisano dnia 10 października 1954 r. na podstawie wniosku z dnia 26 października 2000 r. DZ.KW.18865/00 współobciążono KW. 96201 – wpisano dnia 13 grudnia 2000 r.” – wpis nie dotyczy zbywanej działki, a Gmina Miasta Gdańska posiada zgodę Energa - Operator S.A. na bezciężarowe odłączenie działki nr 10/118, 3) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 415/44 obsz. 710 m2 – „służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę 415/20 obsz. 1937 m2 i 415/47 obsz. 2507” – wpis nie dotyczy zbywanej działki, a Gmina Miasta Gdańska złożyła wniosek nr DZ.KW./GD1G /21329/20/1 z dnia 11.03.2020 r. o wykreślenie tej służebności gruntowej, 4) inny wpis – „wpisano do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem rejestru A-1958 Zespół Dworsko-Parkowy w Gdańsku–Zakoniczynie, w skład którego wchodzą: 1. Dwór (D) 2. Wieża Trafostacji (T) 3. Park Dworski (P) z ogrodem użytkowym, stawem (S), układem ścieżek oraz zachowanym starodrzewem 4. Historyczny Układ Komunikacyjny tj.: dr-płn. odcinek drogi dojazdowej do zespołu z zachowanymi reliktami alei (ob. ciąg ul. Wieżyckiej na odcinku na płn. od skrzyżowania z ul. Porębskiego), TR – odcinek historycznego traktu komunikacyjnego, łączącego wieś Kowale z wsiami Ujeścisko i Szadółki 5. Teren, na którym przedmiotowe zabytki są usytuowane tj. części działek: 8/46, 8/175, 1105/1, 8/29, działki: 8/31, 12/6, 12/8, 12/10, 12/26” – wpis ten nie dotyczy zbywanej działki, a Gmina Miasta Gdańska posiada zaświadczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że działka nr 10/118 nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych woj. pomorskiego jako część zespołu dworsko-parkowego w Gdańsku – Zakoniczynie, 5) inny wpis – „ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości obejmujące działki nr 8/217 i 8/240 z obrębu nr 74 polegające na wykonaniu robót budowlanych na części tych nieruchomości w zakresie wskazanym w zatwierdzonym projekcie budowlanym oraz każdorazowym udostępnianiu nieruchomości po zrealizowaniu przebudowy infrastruktury w celu wykonania czynności związanych z jej konserwacją oraz usuwaniem awarii” – wpis ten nie dotyczy zbywanej działki, a Gmina Miasta Gdańska posiada zgodę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na bezciężarowe odłączenie działki nr 10/118. Pomimo, że powyższe wpisy nie dotyczą zbywanej działki, a Gmina Miasta Gdańska posiada zgody na jej bezciężarowe odłączenie to wpisy te mogą zostać przeniesione przy sprzedaży do nowo założonej księgi wieczystej. W dziale III wpisana jest również wzmianka DZ.KW./GD1G /23171/20/1 z 20.03.2020 r. – inny wpis, który również nie dotyczy zbywanej działki.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel: 58 323-63-29