PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Usługi

Położenie:
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Juliusza Słowackiego 76a

Numer działki:
105/2

Obręb ewidencyjny:
39

Powierzchnia:
745 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00046249/4

Przeznaczenie:
Teren zabudowy usługowej (symbol w planie: 002 – U33) Strefa U33 – tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne z wyłączeniem: 1. rzemiosła produkcyjnego, 2. stacji paliw, 3. warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, 4. stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów, 5. obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 6. nowych garaży boksowych. Dopuszcza się: 1. parkingi, 2. salony samochodowe (z serwisem), 3. małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, 4. budynki zamieszkania zbiorowego, 5. mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Cena wywoławcza:
1 100 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
Teren niezabudowany, pokryty gęstą roślinnością, w tym drzewami i krzewami, objęty otuliną Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu (w przypadku wycinki drzew należy posadzić 5 nowych nasadzeń na jedno wycięte drzewo). Od ulicy Słowackiego teren ogrodzony siatką stalową o dużym stopniu zużycia do likwidacji na koszt nabywcy. Od strony południowej w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się mur oporowy, za którym płynie potok Strzyża, dla którego opracowywany jest projekt „Przebudowa potoku Strzyża na odcinku od skrzyżowania al. Żołnierzy Wyklętych z ul. Chrzanowskiego do zbiornika Srebrzysko”. Na sąsiedniej działce nr 105/3 obr. 039 planowane są działania związane z przebudową potoku Strzyża. W związku z powyższym nabywca na czas przebudowy zobowiązuje się do ewentualnej rozbiórki obiektów tymczasowych jeśli będą posadowione na lub przy granicy z ww. działką. Teren znajduje się w zlewni Potoku Strzyża – należy zachować maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,35. Ze względu na zmiany klimatu skutkujące zwiększeniem częstotliwości i intensywności opadów atmosferycznych spółka Gdańskie Wody będzie wymagać zagospodarowania co najmniej 30mm opadu z powierzchni uszczelnionych w otwartych systemach kanalizacji deszczowej z możliwością odprowadzania nadmiaru wód systemem zamkniętym. Obowiązuje zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej terenu 003-D i zagospodarowanie tego obszaru zielenią z dopuszczeniem ścieżek pieszych i małej architektury. Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. Nieruchomość położona jest w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych, wynikające z usytuowania Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi. Działka położona jest w strefie uciążliwości komunikacyjnych ul. Słowackiego (019-KD81) i al. Żołnierzy Wyklętych. Dostępność drogowa – od ul. Słowackiego (019-KD81). Projekt zjazdu należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Inwestor planowanej zabudowy jest zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi komunikacyjnej. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji niedrogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy lub budowy nowego układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych. Przez teren działki przebiega kanał sanitarny Ø 0,40m wykonany z rur kamionkowych oraz zlokalizowana jest studnia kanalizacji sanitarnej, będące własnością GIWK Sp. z o.o. GIWK Sp. z o.o. przygotowuje zadanie inwestycyjne – budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Słowackiego, w ramach którego przewidziana jest: - likwidacja sieci kanalizacji sanitarnej DN400 zlokalizowana na przedmiotowej działce, - budowa sieci wodociągowej DN150 w ul. Słowackiego i ul. Srebrniki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN600 w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego, - likwidacja istniejącej sieci wodociągowej DN100 oraz kanalizacji sanitarnej DN400 i DN250, a ponadto przyłączenie istniejących przyłączy do nowobudowanych sieci. Likwidacja polegać będzie na wycięciu z gruntu elementów studni oraz na wypełnieniu dna studni oraz przewodu kanalizacyjnego samo zagęszczającą się mieszanką mineralną. Inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę. Przewidywany okres realizacji zadania – lata 2020-2021. W związku z planowaną inwestycją w akcie notarialnym nabywca oświadczy, iż do czasu zlikwidowania sieci kanalizacji sanitarnej DN400: - wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na nieodpłatne posadowienie na nieruchomości obejmującej działkę nr 105/2 obr. 039 sieci kanalizacji sanitarnej DN400 oraz na swobodny nieodpłatny do niej dostęp w celach eksploatacyjnych, remontowych, usuwania awarii i likwidacji, - wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na nieodpłatne dysponowanie terenem działki nr 105/2 obr. 039 w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia likwidacji sieci kanalizacji sanitarnej DN400, na rzecz GIWK Sp. z o.o. oraz działających w jej imieniu i na jej rzecz eksploatatora i wykonawców, - zobowiązuje się nie zagospodarowywać działki nr 105/2 obr. 039 w sposób uniemożliwiający lub utrudniający swobodny dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej w celu jej prawidłowej oraz likwidacji, w szczególności zaś przestrzegać następujących ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości: zakazu stawiania budynków i budowli w odległości mniejszej niż 4,0 m od skrajni kanału sanitarnego, zakazu dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w pasie o szer. 2,0 m od skrajni kanału sanitarnego, zakazu stosowania betonowych elementów małej architektury w pasie o szer. 2,0 m od skrajni kanału sanitarnego, a projekt zagospodarowania terenu uzgodnić z GIWK Sp. z o.o. Ponadto nabywca zobowiąże się, że w przypadku zbycia nieruchomości przed dokonaniem likwidacji sieci kanalizacji sanitarnej DN400, przeniesie powyższe zobowiązania na swoich następców prawnych. Przez działkę przebiega również sieć elektroenergetyczna własności ENERGA OPERATOR S.A. oraz kabel doziemny – przyłącze teletechniczne Orange Polska S.A. Na fragmencie terenu UPC Polska Sp. z o.o. posiada także swoją infrastrukturę teletechniczną – Szafę typu „L” posadowioną przy studni Orange. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. W dziale I-O Księgi Wieczystej nr GD1G/00046249/4 wpisana jest wzmianka nr Dz./KW./GD1G/31806/20/1 z dnia 21.05.2020 r., która nie dotyczy zbywanej działki. W dziale I-SP przedmiotowej księgi wieczystej wpisane są 4 uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych, które również nie dotyczą zbywanej działki. W dziale III wpisane jest: „ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości obejmującej działki nr 14/4, 21/4, 27/6, 30/13, 38/28, 43/8, 43/10, 43/12, 71, 97/1 obr. 39 polegające na: - wykonaniu robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, a ponadto polegający na: a) każdorazowym udostępnieniu nieruchomości po zrealizowaniu przebudowy infrastruktury w celu zapewnienia swobodnego dojścia i dojazdu do urządzeń przesyłowych, umożliwiających wykonanie czynności związanych z konserwacją, modernizacją i przebudową oraz usuwaniem awarii, b) zaniechaniu wznoszenia budynków i budowli oraz prowadzenia upraw przekraczających 2,0 m wysokości pod linią i obok urządzeń elektroenergetycznych w następujących odległościach liczonych w każdą stronę od osi linii: - 5m dla linii 15kV - 5m dla innych linii i przewodów podziemnych c) prawie właściciela urządzeń elektroenergetycznych do utrzymywania na nieruchomościach nie będących jego własnością słupów wraz z przewodami elektroenergetycznymi, d) prawie właściciela urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego do utrzymywania na nieruchomościach nie będących jego własnością elementów naziemnych takich jak pokrywy studni, zasuwy itp.”. Powyższy wpis również nie dotyczy zbywanej działki, ale może zostać przeniesiony przy sprzedaży do nowo założonej księgi wieczystej. DODATKOWE INFORMACJE: 1. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do respektowania - podczas realizacji przyszłej inwestycji - warunków wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst + rysunek) oraz niniejszego zarządzenia. 2. Dla przedmiotowej nieruchomości opracowane zostały uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne do przetargu (nr WUiA.IV.6724.191.2019.MJ z dnia 15.06.2020 r.), z którymi przystępujący do przetargu winni się zapoznać, bowiem Nabywca będzie zobowiązany do ich respektowania przy realizacji planowanej inwestycji. 3. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością docelowego zagospodarowania, w tym do pobrania próbek z terenu za zgodą Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 4. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 5. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i zobowiązany jest do jej uporządkowania (własnym kosztem i staraniem), a następnie do jej utrzymywania w należytym stanie. 6. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne w skutkach z akceptacją jego warunków i przyjęciem do wiadomości informacji podanych w ogłoszeniu o przetargu.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Juliusza Słowackiego 76a
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Juliusza Słowackiego 76a