PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Gdańsk - Matemblewo, u zbiegu ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i ul. Potokowej

Numer działki:
40/142

Obręb ewidencyjny:
37

Powierzchnia:
14 797 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00018529/6

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (symbol w planie: 013-21) Strefa nr 21 zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: - domy wolno stojące jedno- i dwumieszkaniowe na jednej działce. Minimalna wielkość działki: 2000 m2

Cena wywoławcza:
9 900 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
Teren niezagospodarowany, porośnięty drzewami oraz krzewami. Na działce znajduje się zabudowa w postaci budowli: studzienki chłonnej do zbierania wody powierzchniowej oraz obiektu liniowego (nieczynnej sieci energetycznej niskiego napięcia biegnącej wzdłuż południowej i wschodniej granicy działki, której Energa S.A. nie przyjęła na majątek). Znajdują się tam również pozostałości ogrodzenia z siatki stalowej oraz krawężniki ograniczające. Teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Strzyży” i jest objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologiczne (OSTAB). W rejonie obszaru OSTAB prace budowlane powinny być wykonywane z należytą starannością w sposób nie szkodzący otoczeniu i środowisku przyrodniczemu. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt – wszelkie prace budowlane w okresie lęgowym ptaków i rozrodu płazów, tj. od 1 marca do 31 lipca należy prowadzić ze szczególną starannością w zakresie ochrony fauny i flory. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w zlewni Potoku Strzyża, który ze względu na swój górski charakter, cechuje się dużą wrażliwością na opady nawalne, których skutki mogą być ostatecznie tłumione w zbiornikach retencyjnych. Ze względu na postępujące dramatycznie zmiany klimatu – istotne są wszelkie procesy mogące opóźnić spływ wód opadowych przed zbiornikami retencyjnymi. Gdańskie Wody Sp. z o.o. będzie nalegać na maksymalizację retencji wód opadowych na obszarze planowanej inwestycji oraz akceptować jedynie rozwiązania związane z Zieloną Infrastrukturą (retencja powierzchniowa wód opadowych do wysokości opadu obliczeniowego w ogrodach deszczowych, nieckach zielonych, muldach i rowach, odprowadzanie wód z terenów nieprzepuszczalnych do systemu kanalizacji poprzez tereny zielone, wykorzystanie kanalizacji deszczowej jedynie dla wód nadmiarowych). Dostępność drogowa – od ul. Potokowej (026-81), ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (027-81) oraz wewnętrznych ulic lub dojazdów. Projekt i lokalizację zjazdów na teren inwestycji należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Przyszły inwestor planowanego zagospodarowania zobowiązany jest do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z analizą i prognozą ruchu określającą wpływ planowanej inwestycji na układ transportowy. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy drogi lub dróg publicznych, Inwestor inwestycji niedrogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do budowy lub przebudowy układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych. W rejonie południowej granicy terenu przeznaczonego do sprzedaży przebiega gazociąg średniego ciśnienia DN350, który stanowi własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). W dziale I-O Księgi Wieczystej nr GD1G/00018529/6 nie ujawniono jeszcze działki nr 40/142, która powstała w wyniku dokonanego podziału działki nr 40/140 (pod nr Dz.KW./GD1G/40946/20/1 z dnia 29.06.2020 r. znajduje się wykaz dot. sprostowania oznaczenia/ obszaru).

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 230

Gdańsk - Matemblewo, u zbiegu ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i ul. Potokowej
Gdańsk - Matemblewo, u zbiegu ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i ul. Potokowej