PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Gdańsk – Olszynka, ul. Pasieczna

Numer działki:
379/8

Obręb ewidencyjny:
114

Powierzchnia:
1 052 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00023650/1

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (symbol w planie: 026-MN21)

Cena wywoławcza:
300 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
Nieruchomość położona w dzielnicy Olszynka, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej jaką jest ul. Pasieczna. Działka o regularnym kształcie i płaskim terenie, porośnięta chwastami oraz krzewami i drzewami bez wartości rynkowej. Teren o wysokim poziomie wód gruntowych. Obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu (m.in. zakaz podpiwniczeń, posadowienie poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren, zaleca się stosowanie powierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej na dojściach i dojazdach do posesji, zaleca się gromadzenie wód opadowych w celu ich późniejszego wykorzystania w sposób nie pogarszający warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich). Informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. Inwestor planowanej zabudowy jest zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z analizą i prognozą ruchu określającą wpływ planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 72/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji nie drogowych.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Olszynka, ul. Pasieczna
Gdańsk – Olszynka, ul. Pasieczna