PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Usługi

Położenie:
Gdańsk Wyspa Sobieszewska, ul. Trałowa

Numer działki:
37/8

Obręb ewidencyjny:
141

Powierzchnia:
3 699 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00052018/1

Przeznaczenie:
Teren zabudowy usługowej (symbol w planie: 010 – U33) Funkcje wyłączone: 1. salony samochodowe (z serwisem), 2. małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, 3. obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, 4. rzemiosło produkcyjne, 5. stacje paliw, 6. warsztaty samochodowe blacharskie i lakiernicze, 7. stacje obsługi samochodów ciężarowych i autobusów. Funkcje dopuszczone: 1. parkingi i garaże dla samochodów osobowych, 2. budynki zamieszkania zbiorowego, 3. mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością.

Cena wywoławcza:
950 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
działka nr 37/8 (obręb 141) o pow. 3.699 m2 sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy „Bp” oraz pastwiska trwałe – „PsV” i „PsVI” - KW Nr GD1G/00052018/1 Zgodnie ze sporządzoną przez klasyfikatora gruntów (upoważnienie nr 12 Wojewody Pomorskiego) - opinią o pochodzeniu gleby z dnia 30 stycznia 2020 r. - występująca w granicach ww. działki gleba jest słabą glebą mineralną. Opis nieruchomości, ograniczenia i obciążenia Teren niezabudowany, ze skupiskami drzew i z wysokim poziomem wód gruntowych, położony w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej - zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi. Obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu. Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. Dostępność drogowa – jednym zjazdem od ul. Trałowej (013-KD 80). Planowana lokalizacja zjazdu na teren działki powinna znajdować się poza obszarem oddziaływania skrzyżowania. Inwestor planowanej zabudowy jest zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z analizą i prognozą ruchu określającą wpływ planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 72/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji nie drogowych. W granicach działki zlokalizowany jest wodociąg Ø160 mm PE. W związku z powyższym w umowie sprzedaży (wraz z wpisem w księdze wieczystej) zostanie ustanowiona na zbywanej działce nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o. o. polegająca na: a) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej stanowiącej działkę nr 37/8 obr. 141 w zakresie trwałego, nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie posadowienia i eksploatacji wodociągu Ø160 mm PE, a także swobodnego do tego wodociągu dostępu celem konserwacji, eksploatacji, remontów, modernizacji i usuwania awarii, w tym także do jego przebudowy i włączeń do tego wodociągu. b) obowiązku przestrzegania przez właściciela następujących ograniczeń: zakaz sytuowania budynków i budowli w odległości mniejszej niż 4,0 m od skrajni wodociągu; zakaz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w pasie o szerokości 2,0 m od skrajni wodociągu; zakaz stosowania betonowych elementów małej architektury w pasie o szerokości 2,0 m od skrajni wodociągu; ogrodzenie powinno zostać usytuowane przed obszarem objętym ww. ograniczeniami. Powyższe zapisy zachowują swoją ważność w przypadku zmiany właściciela ww. infrastruktury, a prawo wejścia przysługiwać będzie osobie posiadającej upoważnienie udzielne przez GIWK Sp. z o.o. w Gdańsku lub Saur Neptun Gdańsk S.A. z siedziba w Gdańsku lub nowego właściciela/eksploatatora ww. infrastruktury w przypadku ich zmiany. Ponadto na terenie działki zlokalizowana jest elektroenergetyczna sieć niskiego napięcia nn-0,4kV oraz infrastruktura teletechniczna. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Wskazane na mapie zasadniczej, przebiegające przez przedmiotowy teren, częściowo zlikwidowane, niekompletne, nienadające się do eksploatacji fragmenty przyłączy energetycznych i wodociągowych z nieidentyfikowanymi zdrojami ulicznymi stanowią pozostałości po nieczynnej infrastrukturze wodociągowej i energetycznej byłego ośrodka wczasowego – przeznaczone do likwidacji na koszt przyszłego nabywcy. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. W dziale I-O Księgi Wieczystej nr GD1G/00052018/1 nie ujawniono jeszcze działki nr 37/8, która powstała w wyniku dokonanego podziału działki nr 37/6 (pod nr Dz.KW./GD1G/121948/19/1 z dnia 08.11.2019 r. znajduje się wykaz dot. sprostowania oznaczenia/obszaru). Wzmianki nr Dz.KW./GD1G/ 97603/19/1 z dnia 19.09.2019 r., Dz.KW./GD1G/143023/19/1 z dnia 27.12.2019 r. oraz Dz.KW./GD1G/20059/20/1 z dnia 05.03.2020 r. nie dotyczą zbywanej działki. DODATKOWE INFORMACJE: 1. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do respektowania - podczas realizacji przyszłej inwestycji - warunków wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst + rysunek) oraz niniejszego zarządzenia. 2. Dla przedmiotowej nieruchomości opracowane zostały uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne do przetargu (nr WUiA.II.670.14.2018.AP z dnia 24.05.2019 r.), z którymi przystępujący do przetargu winni się zapoznać, bowiem Nabywca będzie zobowiązany do ich respektowania przy realizacji planowanej inwestycji. UWAGI: - podany w ww. uwarunkowaniach nr działki 37/6 na skutek dokonanych prac geodezyjnych uległ zmianie; aktualny nr działki wystawionej do przetargu – 37/8. 3. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością docelowego zagospodarowania, w tym do pobrania próbek z terenu za zgodą Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 4. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 5. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i zobowiązany jest do jej uporządkowania (własnym kosztem i staraniem), a następnie do jej utrzymywania w należytym stanie. 6. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne w skutkach z akceptacją jego warunków i przyjęciem do wiadomości informacji podanych w ogłoszeniu o przetargu.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229