PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Produkcja, Usługi

Położenie:
Gdańsk – Kokoszki Przemysłowe, rejon ul. Botanicznej

Numer działki:
383/5

Obręb ewidencyjny:
24

Powierzchnia:
21 169 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00032136/8

Przeznaczenie:
Teren zabudowy produkcyjno-usługowej (symbol w planie: 023-41) Wszelka działalność gospodarcza produkcyjno-usługowa z wyłączeniem: 1. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska, 2. obiektów stwarzających zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi choćby w przypadku awarii, 3. przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich pod gołym niebem, 4. obiektów emitujących odory, 5. szpitali i domów opieki społecznej, 6. budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 7. obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2. Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zieleń z zakresu strefy 64 oraz stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej.

Cena wywoławcza:
5 500 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
Opis nieruchomości, ograniczenia i obciążenia Działka niezabudowana, niezagospodarowana, płaska, bez nasadzeń drzew i krzewów, o kształcie wydłużonym, położona bezpośrednio przy granicy administracyjnej miasta, w stosunkowo bliskim sąsiedztwie ul. Nowatorów, stanowiącej drogę prowadzącą z nieruchomości do obwodnicy Trójmiasta, Rębiechowa oraz portu lotniczego. Teren położony w zlewni rzeki Strzelenki zasilającej ujęcie wody powierzchniowej Straszyn. Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadać wymogom związanym z funkcjonowaniem ujęcia wody „Straszyn”. Ze względu na brak kanalizacji deszczowej na przylegającym terenie w przypadku zainwestowania działki należy zlokalizować liniowe elementy powierzchniowych systemów małej retencji. Teren położony jest w obszarze powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w rejonie Portu Lotniczego Gdańsk (dopuszczalna wysokość zabudowy do 180 m n.p.m. – zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi. Dostępność drogowa – od drogi publicznej 042-81 (ul. Botaniczna) poprzez wydzielone działki nr 387/2, 385/7, 384/4 i 383/4 obr. 024 przeznaczone na realizację ulicy lokalnej L 041-81. W przypadku gdy realizowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowania istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. Z uwagi na ustalenie obsługi komunikacyjnej poprzez strefę 041-81 konieczna będzie realizacja przedmiotowych terenów inwestycyjnych ww. drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ostateczny zakres inwestycji drogowej ustala powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska Zespół konsultacyjno-negocjacyjny. Zasady oraz tryb przygotowania i obsługi umów, o których mowa w cyt. powyżej art. 16 ustawy reguluje Zarządzenie nr 72/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2018 r. Projekt i lokalizację zjazdów należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. W granicach działki brak istniejących sieci i przyłączy, w wyjątkiem infrastruktury teletechnicznej (istniejący kabel doziemny, przyłącze teletechnicze). Wszelkie kolizje będą rozwiązywane na koszt inwestora wygrywającego przetarg. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielowi sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorowi sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Pozostałe informacje na temat możliwości uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). W dziale I-O Księgi Wieczystej nr GD1G/00032136/8 nie ujawniono jeszcze działki nr 383/5, która powstała w wyniku dokonanego podziału działki nr 383/2 (pod nr Dz.KW./GD1G/24479/20/1 z dnia 30.03.2020 r. znajduje się wykaz dot. sprostowania oznaczenia/ obszaru). DODATKOWE INFORMACJE: 1. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do respektowania - podczas realizacji przyszłej inwestycji - warunków wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst + rysunek) oraz niniejszego zarządzenia. 2. Dla przedmiotowej nieruchomości opracowane zostały uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne do przetargu (nr WUiA-VI.6724.14.2020.GA z dnia 18.03.2020 r. – Karta Informacyjna Nieruchomości B), z którymi przystępujący do przetargu winni się zapoznać, bowiem Nabywca będzie zobowiązany do ich respektowania przy realizacji planowanej inwestycji. 3. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością docelowego zagospodarowania, w tym do pobrania próbek z terenu za zgodą Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 4. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 5. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i zobowiązany jest do jej uporządkowania (własnym kosztem i staraniem), a następnie do jej utrzymywania w należytym stanie. 6. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne w skutkach z akceptacją jego warunków i przyjęciem do wiadomości informacji podanych w ogłoszeniu o przetargu.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Kokoszki Przemysłowe, rejon ul. Botanicznej
Gdańsk – Kokoszki Przemysłowe, rejon ul. Botanicznej