PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Gdańsk – Olszynka, ul. Maki 15

Numer działki:
120/8

Obręb ewidencyjny:
114

Powierzchnia:
472 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00004664/3

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej – domy mieszkalne do 4 mieszkań (symbol w planie: 009 – M22) W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się: 1. usługi spełniające równocześnie poniższe warunki: a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową, b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej, c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, 2. wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich

Cena wywoławcza:
170 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
Opis nieruchomości, ograniczenia i obciążenia Działka niezabudowana, niezagospodarowana o regularnym, czworobocznym kształcie, porośnięta krzewami i kilkoma drzewkami (istnieje zakaz nowych nasadzeń zieleni wysokiej). Teren z wysokim poziomem wód gruntowych, położony na obszarze depresyjnym o rzędnej terenu od ok. -20 m do ok. -0.40 m poniżej poziomu morza, zlokalizowany w granicach polderu Olszynka – teren narażony na niebezpieczeństwo zalania wodami rzek w wyniku awarii urządzeń hydrotechnicznych i podtopienie wodami gruntowymi. Obowiązuje zakaz podpiwniczeń i posadowienie poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren. Konieczne jest zachowanie funkcji istniejących rowów odwadniających. Gdańskie Wody Sp. z o.o. w ramach wydawanych warunków odwodnienia działki będzie nalegać na maksymalizację retencji wód opadowych. Teren położony w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych, wynikających z usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk – zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi. Dostępność drogowa – od ulicy Maki (051-KD80) – poprzez ciąg pieszo-jezdny (010-KX). W zakresie inwestycji należy uwzględnić budowę zjazdu z drogi publicznej, którym jest ww. ciąg pieszo-jezdny (010-KX). W granicach działki zlokalizowana jest elektroenergetyczna sieć napowietrzna niskiego napięcia nn-0,4kV oraz infrastruktura teletechniczna (doziemny kabel telekomunikacyjny). Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. DODATKOWE INFORMACJE: 1. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do respektowania - podczas realizacji przyszłej inwestycji - warunków wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst + rysunek) oraz niniejszego zarządzenia. 2. Dla przedmiotowej nieruchomości opracowane zostały uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne do przetargu (nr WUiA-VI.6724.124.2019.MMP z dnia 11.12.2019 r.), z którymi przystępujący do przetargu winni się zapoznać, bowiem Nabywca będzie zobowiązany do ich respektowania przy realizacji planowanej inwestycji. 3. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością docelowego zagospodarowania, w tym do pobrania próbek z terenu za zgodą Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 4. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 5. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i zobowiązany jest do jej uporządkowania (własnym kosztem i staraniem), a następnie do jej utrzymywania w należytym stanie. 6. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne w skutkach z akceptacją jego warunków i przyjęciem do wiadomości informacji podanych w ogłoszeniu o przetargu.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Olszynka, ul. Maki 15
Gdańsk – Olszynka, ul. Maki 15