PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Usługi

Położenie:
Gdańsk - Brętowo, rejon ulic Juliusza Słowackiego i Potokowej

Numer działki:
328

Obręb ewidencyjny:
38

Powierzchnia:
1 431 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00016269/1

Przeznaczenie:
działka nr 328 (obręb 038) o pow. 1.431 m2 sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy „Bp”

Cena wywoławcza:
1 750 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
Teren niezabudowany, ze skupiskami drzew i krzewów, położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Istniejącą zieleń należy maksymalnie zachować i wkomponować w plan zagospodarowania terenu. Pod tereny biologicznie czynne należy przeznaczyć nie mniej niż 50% ogólnej powierzchni terenu, w tym 10% pod zadrzewienia gatunkami występującymi na tym terenie i odpornymi na podwyższone stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Teren zagrożony procesami erozyjnymi. Obowiązuje zabezpieczenie stoków przed uruchomieniem procesów erozyjnych. Działka położona jest w strefie uciążliwości komunikacyjnej ulicy (062-83) – ul. Juliusza Słowackiego. Dostępność drogowa – zjazdem od projektowanej ulicy (076-81). Projekt zjazdu należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Inwestor planowanej zabudowy jest zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z analizą i prognozą ruchu określającą wpływ planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji niedrogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy lub budowy nowego układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 261/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych. Przez teren działki przebiega kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia – eN do słupa usytuowanego na działce oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia – eN do budynku położonego na sąsiedniej działce nr 13/2 obr. 038. Ewentualne kolizje istniejącej sieci energetycznej z projektowanym nowym układem przestrzennym lub obiektem mogą zostać usunięte jedynie kosztem i staraniem inwestora. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. 1. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do respektowania - podczas realizacji przyszłej inwestycji - warunków wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst + rysunek) oraz niniejszego zarządzenia. 2. Dla przedmiotowej nieruchomości opracowane zostały uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne do przetargu (nr WUiA.II.670.8.2018.MJB488 z dnia 24.08.2018 r.), z którymi przystępujący do przetargu winni się zapoznać, bowiem Nabywca będzie zobowiązany do ich respektowania przy realizacji planowanej inwestycji. UWAGA: - podane w ww. uwarunkowaniach nr działek 11/2, 12/2, 15/2, 15/3, 16, 17/5, 20/1 na skutek dokonanych prac geodezyjnych uległ zmianie; aktualny nr działki wystawionej do przetargu – 328. 3. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością docelowego zagospodarowania, w tym do pobrania próbek z terenu za zgodą Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 4. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 5. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i zobowiązany jest do jej uporządkowania (własnym kosztem i staraniem), a następnie do jej utrzymywania w należytym stanie. 6. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne w skutkach z akceptacją jego warunków i przyjęciem do wiadomości informacji podanych w ogłoszeniu o przetargu.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229