PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
ul. Słowackiego 14

Numer działki:
38/33 38/24 39/8

Obręb ewidencyjny:
39

Powierzchnia:
1 204 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00046249/4 GD1G/00044139/6 GD1G/00051143/9

Przeznaczenie:
Nieruchomość znajduje się na obszarze na którym obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulic Słowackiego i Chrzanowskiego w mieście Gdańsku (nr 0831), zatwierdzonym uchwalą nr XXXI/870/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2008r. (dz. Urz. Woj Pom. Nr 40 z dnia 18 marca 2009 poz 751) Teren zlokalizowany jest na terenie strefy zabudowy usługowej, oznaczonej symbolem 013-U33 funkcje wyłączone jako niepożądane: -obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 -nowe garaże boksowe

Cena wywoławcza:
2 400 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg

Uwagi:
Na nieruchomości znajdują się następujące budynki: Budynek usługowy , ul. Żołnierzy Wyklętych 14 - budynek główny. Budynek 2 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia z użytkowym poddaszem. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowany z dachem stromym dwuspadowym w konstrukcji drewnianej i pokryciem z dachówki ceramicznej. W centrum fasady hall wejściowy 1 kondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej szkieletowej drewnianej z dachem płaskim jednospadowym w konstrukcji drewnianej i pokryciem z papy. Budynek o wartościach kulturowych podlegający ochronie. Ochronie podlega charakter budynków i ich detal architektoniczny. Powierzchnia użytkowa: 457,51 Budyne, ul. Żołnierzy Wyklętych 14 - oficyna. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowany z przekryciem stropodachem płaskim jednospadowym i pokryciem z papy bitumicznej. Powierzchnia użytkowa: 112,12 Przedmiotowa nieruchomość posiada potencjalną możliwość zapewnienia dostępności komunikacyjnej z dostępem do drogi publicznej którą jest ul. Partyzantów -poprzez istniejącą drogę dojazdową do budynku przewidzianego do sprzedaży przy ul. Słowackiego 14 - na zasadzie służebności drogowych, ustanowionych na działkach prywatnych nr 38/14, 38/29, 38/18 i 147 obr 39, na rzecz każdoczesnego właściciela działki 38/28 (która obecnie oznaczona jest numerem 38/33). Projekt ewentualnej przebudowy ciągu pieszojezdnego należy uzgodnić z GZDiZ, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk. W umowie kupna sprzedaży umieszczony zostanie zapis dotyczący przebiegu przyłącza wodociągowego Ø 63 po terenie proponowanej do sprzedaży części działki 38/33, obr 39 w rejonie płn-zachodniego naroża terenu proponowanego do sprzedaży, w tym: -zapis stwierdzający, że właścicielem wymienionych sieci wodociągowych jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp z o.o. 80-122 Gdańsk, ul. Kartuska 201. -zapis stwierdzający o konieczności wydzielenia pasa technicznego dla w/w uzbrojenia, na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp z o. o. dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji przyłączy wodociągowych (z tytułu prowadzonych prac eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych) W umowie kupna sprzedaży umieszczony zostanie zapis ( z wpisem do księgi wieczystej) dotyczący przebiegu kolektora kanalizacji deszczowej Ø 300 po fragmencie terenu działek 39/8 i 38/33 obr 39 w tym: -zapis ustanawiający na przedmiotowej nieruchomości służebność przesyłu na rzecz spółki "Gdańskie Wody" ul. Adruszkiewicza 5, 80- 601 Gdańsk. -zapis stwierdzający, że właścicielem wymienionych sieci kanalizacji deszczowej jest "Gdańskie Wody" Sp. z o.o. ul. Adruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk. -zapis stwierdzający o konieczności wydzielenia pasa technicznego dla w/w uzbrojenia, na rzecz "Gdańskie Wody" Sp z o.o. ul. Adruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk, dla zapewnienia prawidłowej jego eksploatacji (z tytułu prowadzonych prac eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych. W związku z przebiegiem po terenie przewidzianym do sprzedaży, przyłącza wodociągowego do budynku, przyszłego nabywcę nieruchomości należy powiadomić o następujących ograniczeniach , w tym: -o zakazie stawiania budynków i budowli w odległości mniejszej niż 1,50 m od skraju przyłącza wodociągowego -o zakazie dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 2,0 m od skrajni przyłącza, -o zakazie sytuowania betonowych elementów małej architektury w pasie o szerokości1 50m od skrajni przyłącza. W związku z przebiegiem kolektora kanalizacji deszczowej Ø 300 po fragmencie terenu przewidzianych do sprzedaży działek 39/8 i 38/28 przyszły właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu ze Spółką z o.o. "Gdańskie Wody w Gdańsku" W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień (właścicieli/gestorów w/w infrastruktury) a wynikłe stąd kolizje związane z przyłączeniem obiektów do miejskich sieci uzbrojenia terenu będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. Przez teren nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej (szczegółowo opisane w uwarunkowaniach urbanistyczno– architektonicznych do przetargu nr WUiA-II.670.74.2017.MJB.453 z dnia 24.08.2017r. - Karta Informacyjna Nieruchomości KIN453) W dziale I Księgi wieczystej GD1G/00046249/4 widnieje uprawnienie dotyczące nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie prawa przejazdu i przechodu przez działki nr 38/14, 38/18, 147, 38/29 objęte księgą wieczystą GD1G/00084108/2 na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości działki nr 38/28 obszaru 1,162 m2 objęte księgą wieczystą GD1G/00046249/4. W dziale II Księgi wieczystej GD1G/00046249/4 widnieje komentarz do migracji który ma charakter porządkowy i nie dotyczy zbywanych działek W dziale II Księgi wieczystej GD1G/00046249/4 widnieje ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości obejmującej między innymi działkę nr 38/28, obręb 39 polegające na: -wykonaniu robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym -a ponadto polegający na: a) każdorazowym udostępnieniu nieruchomości po zrealizowaniu przebudowy infrastruktury w celu zapewnienia swobodnego dojścia i dojazdu do urządzeń przesyłowych, umożliwiających wykonanie czynności związanych z konserwacją, modernizacją i przebudową oraz usuwaniem awarii, b) zaniechaniu wnoszenia budynków i budowli oraz prowadzenia upraw przekraczających 2,0 m wysokości pod linią i obok urządzeń elektroenergetycznych w następujących odległościach liczonych w każdą stronę od osi linii: -5 m dla linii 15kv -5 m dla innych linii i przewodów podziemnych, c) prawie właściciela urządzeń elektroenergetycznych do utrzymywania na nieruchomościach nie będących jego własnością słupów wraz z przewodami elektroenergetycznymi, d) prawie właściciela urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego do utrzymywania na nieruchomościach nie będących jego własnością elementów naziemnych takich jak pokrywy studni, zasuwy itp. D O D A T K O W E U W A G I : Dla przedmiotowej nieruchomości opracowane zostały uwarunkowania urbanistycznoarchitektoniczne do przetargu, przekazane przy piśmie nr WUiA-II.670.74.2017.MJB.453 z dnia 24.08.2017r., z którymi przystępujący do przetargu winni się zapoznać (do wglądu w pokoju nr 230 U.M. w Gdańsku), bowiem w akcie notarialnym nowy Nabywca zobowiązany zostanie do ich respektowania podczas realizacji przyszłej inwestycji. Nowy Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do respektowania - podczas realizacji przyszłej inwestycji - warunków wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, i zobowiązany jest do jej uporządkowania (własnym kosztem i staraniem).

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 230

ul. Słowackiego 14
ul. Słowackiego 14