PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
ul. Jodłowa 32

Numer działki:
89/3

Obręb ewidencyjny:
762

Powierzchnia:
753 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00048517/8

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol w planie: 007-M/U31) zawierający tereny mieszkaniowe M22 i MN21 i usługowe U33 bez ustalenia proporcji między nimi, w tym: MN21 – tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej: - domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe, MN22 – tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej: - domy mieszkalne wolno stojące do 4 mieszkań oraz domy w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej jedno lub dwumieszkaniowe. W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się: 1. usługi spełniające równocześnie poniższe warunki: a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową, b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej, c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem; 2. wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich. U33 – tereny zabudowy usługowej – komercyjne i publiczne: a) z wyłączeniem: - stacji paliw, - warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, - stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów, b) dopuszcza się: - parkingi i garaże dla samochodów osobowych, - małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej, - budynki zamieszkania zbiorowego, - mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Funkcje wyłączone: 1. garaże boksowe 2. salony samochodowe (z serwisem), 3. obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Cena wywoławcza:
340 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) 340.000 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg

Uwagi:
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, z wysokim poziomem wód gruntowych, porośnięty krzewami i drzewkami (obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu). Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. Działka znajduje się w granicach obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej. Dostępność drogowa – bezpośrednio ze zjazdem z ulicy Jodłowej (024-KD81), pośrednio poprzez częściowo wydzielony ciąg pieszo-jezdny (020-KX) z ul. Jodłowej (024-KD81) - do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Inwestor planowanej zabudowy jest zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz zarządzeniem nr 72/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji nie drogowych. Na terenie działki zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe Ø40 mm PE. Nabywcę obowiązywać będą ograniczenia: zakazu sytuowania budynków oraz budowli w odległości 1,5 m od skrajni przyłącza, zakazu dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w odległości 2,0 m od skrajni przyłącza oraz zakazu sytuowania elementów betonowych małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m od skrajni przyłącza. W związku z powyższym Inwestor w umowie sprzedaży udzieli nieodwołalnej zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie korzystanie z ww. działki przez GIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w zakresie posiadania na tej działce przyłącza wodociągowego oraz zobowiąże się do zapewnienia nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie prawa dostępu do przedmiotowego przyłącza w celach związanych z jego prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją; ponadto zobowiąże się, że w przypadku zbycia nieruchomości przeniesie powyższe zobowiązania na swoich następców prawnych. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229