PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
(obok posesji przy ul. Górzystej 36)

Numer działki:
260/33

Obręb ewidencyjny:
38

Powierzchnia:
729 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00023746/1

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej M22 (symbol w planie: 008-M22) W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się: 1.usługi spełniające równocześnie poniższe warunki: - brak kolizji z funkcją mieszkaniową, - mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej, - dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, 2.wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np. schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań oraz domy w zabudowie szeregowej jedno- lub dwumieszkaniowe.

Cena wywoławcza:
930 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) 930.000 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg

Uwagi:
Teren niezabudowany, ze skarpą w północnej części działki, zlokalizowany w obszarze wysoczyzny morenowej, w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi. W granicach terenu występuje obszar potencjalnie zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, nie wykazany w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi. Zaleca się kompleksowe zabezpieczenie i odwodnienie skarp. Teren w zlewni Potoku Strzyża – maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,25. Dostępność drogowa – jednym zjazdem od projektowanego ciągu pieszo-jezdnego (014-KX) lub od ul. ks. Józefa Tischnera (016-KD80) - do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Inwestor planowanej zabudowy jest zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, w zakresie wynikającym z wniosków z analizy wpływu inwestycji na układ drogowy. Na terenie działki zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 0,16m. Nabywcę obowiązywać będą ograniczenia: zakazu sytuowania budynków oraz budowli w odległości 1,5 m od skrajni przyłącza, zakazu dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w odległości 2,0 m od skrajni przyłącza oraz zakazu sytuowania elementów betonowych małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m od skrajni przyłącza. W związku z powyższym Inwestor w umowie sprzedaży udzieli nieodwołalnej zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie korzystanie z ww. działki przez GIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w zakresie posiadania na tej działce przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zobowiąże się do zapewnienia nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie prawa dostępu do przedmiotowego przyłącza w celach związanych z jego prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją; ponadto zobowiąże się, że w przypadku zbycia nieruchomości przeniesie powyższe zobowiązania na swoich następców prawnych. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia kablowa średniego napięcia SN-15kV oraz jednootworowa kanalizacja teletechniczna Orange Polska S.A. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). W dziale I-O Księgi Wieczystej nr GD1G/00023746/1 nie ujawniono jeszcze działki nr 260/33, która powstała w wyniku dokonanego podziału działki nr 260/15 (pod nr Dz.KW./GD1G/74935/19/1 z dnia 30.07.2019 r. znajduje się wykaz dot. sprostowania oznaczenia/ obszaru). Widoczne w dziale I-O w/w Księgi Wieczystej pozostałe wnioski (nr Dz.KW./GD1G/59770/19/1 z dnia 27.06.2019 r., nr Dz.KW./GD1G/ 60828/19/1 z dnia 01.07.2019 r. oraz nr Dz.KW./GD1G/ 71126/19/1 z dnia 23.07.2019 r. ) nie dotyczą zbywanej działki.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229