PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk, ul. Grodzka 18, Sukiennicza 18

Numer działki:
390 391 378/1

Obręb ewidencyjny:
90

Powierzchnia:
1 147 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
(GD1G/00048802/3) (GD1G/00249380/7) (GD1G/00047170/6)

Przeznaczenie:
Nieruchomość znajduje się na obszarze na którym obowiązują ustalenia dwóch różnych wydzielonych planem zagospodarowania stref, o funkcji zabudowy mieszkaniowo - usługowej: Symbol w planie (003 M/U31) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe M23 i usługowe U33, w proporcji: usługi minimum 50% powierzchni użytkowej Symbol w planie (002 M/U31) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe M23 i usługowe U33, w proporcji: usługi minimum 50% powierzchni użytkowej

Cena wywoławcza:
6 000 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) nieruchomości stanowi zabytek (dawny spichlerz, położony przy ul. Grodzkiej 18, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 460 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 3 lutego 1972r - obecnie pod numerem 592) cena rozliczana będzie w następujących proporcjach: - kwota 5 378 000 - kwota 622 000 (zabytek - podlega obniżeniu o 50% stosownie do art 68 ust 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg

Uwagi:
Na nieruchomości znajdują się następujące budynki: - Budynek zabytkowy, dawny spichlerz, położony przy ul. Grodzkiej 18, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 460 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 3 lutego 1972r - obecnie pod numerem 592. Budynek jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem w konstrukcji tradycyjnej - ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, strop drewniany, dach dwuspadowy stromy w konstrukcji drewnianej z pokryciem dachówki ceramicznej. Położony na części działki nr 390. Powierzchnia użytkowa 135,73 - Budynek handlowo-usługowy, położony na zapleczu posesji Grodzka 18, budynek jednokondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej - ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, stropodach drewniany jednospadowy z pokryciem z papy. Położony na części działki 390. Powierzchnia użytkowa 134,22 - Budynek handlowo-usługowy, położony przy ul. Sukienniczej 18, budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej - ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, strop nad przyziemieniem ceglany na belkach stalowych, strop nad I piętrem drewniany, stropodach jednospadowy płaski w konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy. położony na części działki 390 i części działki 391. powierzchnia użytkowa 347,95 Nieruchomość objęta jest następującymi umowami: 1) umowa najmu lokalu użytkowego przy ul. Sukienniczej, która została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 31 października 2019r. 2) umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej przy Sukienniczej, która została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2019r. 3) umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. Sukienniczej ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2020r. 4) umowa najmu lokalu użytkowego przy ul. Sukienniczej , która została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 31 października 2019r. Ponadto lokal przy Grodzkiej 18 użytkowany był jako pracownia twórcy. W związku z zakończeniem umowy najmu lokalu, podpisany został protokół zdawczo-odbiorczy na podstawie którego wydanie lokalu nastąpi ze skutkiem na dzień 30 października 2019r. Teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi Teren położony w obrębie obszaru uznanego za pomnik historii - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi Budynek przy ul Grodzkiej 18 (oznaczony na rysunku planu) wpisany do rejestru zabytków - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. Właściciel obiektu winien w zakresie określonym przepisami prawa dbać o zachowanie zabytku, a w szczególności zabezpieczyć go przed zniszczeniem i dewastacją, niezwłocznie zawiadomić Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku oraz w przypadku zmiany stanu prawnego zabytku zawiadomić nie później niż w terminie miesiąca Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o tym fakcie. Bez pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie wolno prowadzić przy w/w obiekcie i w jego otoczeniu żadnych działań - zgodnie z art.36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art 5 ustawy o ochronie zabytków i opieki na zabytkami do obowiązków użytkownika obiektu zabytkowego należy w szczególności: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, zabezpieczenie i użytkowanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Przez teren nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej (szczegółowo opisane w uwarunkowaniach urbanistyczno– architektonicznych do przetargu nr WUiA-II.670.53.2017.MJB.431 z dnia 28.06.2017r. - Karta Informacyjna Nieruchomości KIN431) Przedmiotowa nieruchomość nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w myśl przepisów określonych w art 9 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (Dz.U.2015, poz.496 z późń. zm.) Teren zlokalizowany w obrębie Żuław Wiślanych (Gdańskich), geologicznie związanych z obszarem delty Wisły z charakterystycznymi dla tego obszaru gruntami słabonośnymi oraz w bliskiej odległości od wody, którą jest Rzeka Motława co skutkuje dużym prawdopodobieństwem występowania na przedmiotowym obszarze złożonych warunków gruntowo-wodnych. Teren znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 15, która jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, czego przyczyną jest m.in. intensywna eksploatacja wód podziemnych w rejonie Martwej Wisły, kanałów portowych i stoczniowych Gdańska oraz aglomeracji miejsko-przemysłowych takich jak Gdańsk, Sopot, Tczew, Pruszcz Gdański, które powodują zagrożenie poziomów użytkowych, ingresją wód słonawych z kanałów portowych i Martwej Wisły oraz wód morskich w strefie Bałtyku. Mogą również generować procesy przenikania zanieczyszczeń z powierzchni terenu i kanalizacji. Na terenie nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulicy Grodzkiej i ulicy Sukienniczej w mieście Gdańsku (nr1155), zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/1252/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 36 z 2010r poz. 600) Na terenie działki nr 391 znajduje się urządzenie wodne (prawdopodobnie studnia lub pizometr), które przyszły właściciel nieruchomości powinien zlikwidować - jeśli nie będzie go eksploatował. W celu likwidacji otworu studziennego należy uzyskać decyzje organu administracji geologicznej (Wydział Środowiska - Referat Gospodarki Wodnej i Geologii UM w Gdańsku) w zakresie zatwierdzenia projektu na likwidację otworu studziennego oraz od organu odpowiedzialnego za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych (Wydział Środowiska - Referat Gospodarki Wodnej i Geologii UM w Gdańsku) - pozwolenie na likwidację urządzeń wodnych) W granicach przedmiotowego terenu znajduje się sieciowa infrastruktura techniczna nie stanowiąca część składowych gruntu. W umowie sprzedaży umieszczony zostanie zapis dotyczący przebiegu sieci ciepłowniczej 2xDN50 po terenie proponowanej do sprzedaży części działki 378, obr 90 w tym: -zapis stwierdzający, że - właścicielem przedmiotowej sieci ciepłowniczej jest Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdańsku, ul. Biała 1B, -zapis stwierdzający, że - GPEC w Gdańsku zastrzega sobie prawo swobodnego dostępu do tej sieci i prowadzenia jej eksploatacji, -zapis zakazujący sadzenia drzew i krzewów na tej sieci. Z uwagi na położenie terenu na obszarze gruntów słabonośnych oraz w bliskiej odległości od wody, co skutkuje dużym prawdopodobieństwem występowania na przedmiotowym obszarze złożonych warunków gruntowo-wodnych - przyszły inwestor zobowiązany będzie do ustalenia kategorii geotechnicznej warunków posadowienia obiektów budowlanych na przedmiotowym terenie - zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463 z późń. zm.). W zależności od rodzaju warunków gruntowo-wodnych należy sporządzić odpowiednią dokumentacje geotechniczną lub geologiczno-inżynierską. Dokumentacja geologiczno-inżynierska winna spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 9.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019r. poz 868, zm. poz.1214) Inwestor zobowiązany jest do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy lub budowy nowego układu drogowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w zakresie wynikającym, z wniosków z analizy wpływu inwestycji na układ drogowy. Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień (właścicieli/gestorów w/w infrastruktury) a wynikłe stąd kolizje związane z przyłączeniem obiektów do miejskich sieci uzbrojenia terenu będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. Zaleca się realizację przejazdów i przejść pieszych bramnych. Zaleca się przedłożenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla nowej zabudowy do opiniowania przez konserwatora zabytków. Inwestor wygrywający przetarg będzie zobowiązany do uporządkowania terenu i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W Księdze Wieczystej GD1G/00249380/7 wpisano odpłatną służebność przesyłu w trybie art 3051 kodeksu cywilnego, na rzecz spółki pod firmą: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz jej następców prawnych, polegającą na prawie korzystania z nieruchomości opisanych w §1 aktu notarialnego - umowy ustanowienia służebności rep.a nr 6100/2012 z dnia 27.07.2012r. poprzez posadowienie sieci przesyłowej oraz na prawie przechodu i korzystania przez spółkę pod firmą: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w gdańsku oraz osoby legitymujące się upoważnieniem GPEC, z tych nieruchomości celem wykonania wszelkich czynności związanych z lokalizacją, umiejscowieniem, zainstalowaniem, eksploatacją, utrzymaniem, konserwacją, kontrolą, pomiarem, usuwaniem awarii, modernizacją, rozbudową i demontażem infrastruktury przesyłowej - w zakresie oznaczonym na załączniku graficznym cytowanym w § 2 pkt d) niniejszej umowy, przy czym służebność ta zostaje ustanowiona na czas nieograniczony, zaś przebieg sieci i elementów infrastruktury przesyłowej został przedstawiony na załączniku graficznym. Dla przedmiotowej nieruchomości opracowane zostały uwarunkowania urbanistycznoarchitektoniczne do przetargu, przekazane przy piśmie nr WUiA-II.670.53.2017.MJB.431 z dnia 28.06.2017r., z którymi przystępujący do przetargu winni się zapoznać (do wglądu w pokoju nr 230 U.M. w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12), bowiem w akcie notarialnym Nabywca zobowiązany zostanie do ich respektowania podczas realizacji przyszłej inwestycji. Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do respektowania - podczas realizacji przyszłej inwestycji - warunków wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, i zobowiązany jest do jej uporządkowania (własnym kosztem i staraniem).

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 230

Gdańsk, ul. Grodzka 18, Sukiennicza 18
Gdańsk, ul. Grodzka 18, Sukiennicza 18