PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
rejon ul. Leszczynowej

Numer działki:
256/5

Obręb ewidencyjny:
48

Powierzchnia:
23 302 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00236219/4

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej M23 (symbol w planie: 013-M23) Zabudowa mieszkaniowa M23 – wszystkie rodzaje. W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się: 1. usługi spełniające równocześnie poniższe warunki: a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową, b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej, c) dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem. 2. wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich.

Cena wywoławcza:
12 000 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg

Uwagi:
Działka niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta drzewami oraz krzewami, posiadająca kształt wieloboczny o stosunkowo korzystnym stopniu zwartości. W środkowej części działki znajdują się skrajnie zdewastowane, z widocznymi śladami po pożarach, pozostałości dawnej substandardowej zabudowy – przeznaczone do uporządkowania na koszt nowego nabywcy. Teren ze znacznymi deniwelacjami, zlokalizowany w obszarze wysoczyzny morenowej, o skomplikowanej budowie geologicznej i bogatym ukształtowaniu – wymagającym specjalistycznych działań w zakresie posadowienia obiektów budowlanych. W granicach terenu występuje obszar potencjalnie zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, nie wykazany w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi. Teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu (na skarpie w zachodniej części terenu zieleń do utrzymania lub wprowadzenia jak na rysunku planu miejscowego). Działka od północno – zachodniej strony graniczy z terenem podmokłym (źródliska Rowu S1), przechodzącym w zbiornik wodny o niezastabilizowanych granicach na gruncie. Inwestor w umowie sprzedaży zobowiąże się do zachowania zieleni i istniejącego ukształtowania terenu wokół zbiornika w zasięgu 10-15 m, gdzie jest to możliwe (wzdłuż granicy działek nr 256/4 i 256/5), w takich miejscach, które nie kolidują z zapisaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ścieżką rowerową. Inwestor zobowiązany będzie również do zachowania na działce istniejącego ukształtowania terenu w maksymalnie możliwym stopniu, bez wykonywania nasypów ziemnych tj. poziom posadowienia parteru nowoprojektowanych budynków w żadnym miejscu ich obrysu nie powinien być wyższy niż 0,7 m nad poziomem terenu określonym na podkładzie mapowym stanowiącym załącznik do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem na niewielkiej części działki wyznaczony został zalecany przebieg korytarza infrastruktury technicznej łączący tereny źródliskowe z rowem w rejonie ul. Leszczynowej. Główna część w/w korytarza znajduje się na działce sąsiedniej, niestanowiącej własności Gminy. Zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z Gdańskimi Wodami Sp. z o.o. Działka znajduje się w całości na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 111 „Subniecka Gdańska”. Projektowane zamierzenia należy zweryfikować pod kątem warunków wynikających z planów gospodarowania wodami i uzgodnić Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”. Dostępność drogowa – od ul. Leszczynowej z pasa drogowego projektowanej ulicy lokalnej (024-KD81). Przyszły Inwestor planowanego zagospodarowania jest zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy lub budowy nowego układu drogowego - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. w zakresie wynikającym z wniosków z analizy wpływu inwestycji na układ drogowy. Szczegółowe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Przebiegające przez przedmiotowy teren, niekompletne, nienadające się do eksploatacji fragmenty przyłącza energetycznego i wodociągowego ze studnią stanowią pozostałości po nieczynnej infrastrukturze wodociągowej i energetycznej – przeznaczone do likwidacji na koszt przyszłego nabywcy. W dziale I-SP Księgi Wieczystej nr GD1G/00236219/4 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej (GD1G/00236371/7) tj. prawo położenia i wykonania na działce gruntu nr 260 obszaru 2,0721 ha objętej księgą wieczystą nr GD1G/00236371/7 sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, prawo nieodpłatnego eksploatowania położonych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, swobodnego dostępu do położonych na działce gruntu nr 260 sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu ich konserwacji i napraw wg załącznika graficznego, załączonego do oświadczenia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 256 (po podziale nr 256/1, 256/2, 256/4, 256/5).

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

rejon ul. Leszczynowej
rejon ul. Leszczynowej