Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
ul. Sówki 23

Numer działki:
17

Obręb ewidencyjny:
762

Powierzchnia:
978 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00047984/5

Przeznaczenie:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Cena wywoławcza:
400 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg

Uwagi:
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, z wysokim poziomem wód gruntowych, porośnięty krzewami i kilkoma drzewami (obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu). Wschodnią i zachodnią granicę działki stanowią ogrodzenia posesji ul. Sówki 22 i 24, z tym że na części granicy wschodniej znajduje się ściana substandardowego budynku gospodarczego. Fragment starej siatki metalowej, stanowiący tymczasowe ogrodzenie sąsiedniej działki – ul. Sówki 24, a wchodzący w granice działki przeznaczonej do przetargu do usunięcia przy stawianiu nowego ogrodzenia. Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. Dostępność drogowa – od ul. Sówki (023-KD82) poprzez jeden zjazd na teren działki. Na terenie działki zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 0,16m. Nabywcę obowiązywać będą ograniczenia: zakazu sytuowania budynków oraz budowli w odległości 1,5 m od skrajni przyłącza, zakazu dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w odległości 2,0 m od skrajni przyłącza oraz zakazu sytuowania elementów betonowych małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m od skrajni przyłącza. W związku z powyższym Inwestor w umowie sprzedaży udzieli nieodwołalnej zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie korzystanie z ww. działki przez GIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w zakresie posiadania na tej działce przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zobowiąże się do zapewnienia nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie prawa dostępu do przedmiotowego przyłącza w celach związanych z jego prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją; ponadto zobowiąże się, że w przypadku zbycia nieruchomości przeniesie powyższe zobowiązania na swoich następców prawnych. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229