PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
rejon ulic ks. Józefa Tischnera i Jana Karskiego

Numer działki:
326

Obręb ewidencyjny:
38

Powierzchnia:
1 952 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00023746/1

Przeznaczenie:
Przeznaczenie w MPZP Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej MN21 (symbol w planie: 003-MN21) MN21 – domy wolno stojące jedno- i dwumieszkaniowe W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się: 1.usługi spełniające równocześnie poniższe warunki: - brak kolizji z funkcją mieszkaniową, - mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej, - dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, 2.wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np. schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich.

Cena wywoławcza:
2 030 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) 2.030.000 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg

Uwagi:
Opis nieruchomości, ograniczenia i obciążenia Teren niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty drzewami i krzewami, zlokalizowany w obszarze wysoczyzny morenowej, w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi. W granicach terenu występuje obszar potencjalnie zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, nie wykazany w rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami mas ziemi. Zaleca się kompleksowe zabezpieczenie i odwodnienie skarp oraz maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu (zieleń do utrzymania i wprowadzenia określona na rysunku planu miejscowego). Teren w zlewni Potoku Strzyża – maksymalne natężenie odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,20. Część wschodniej granicy działki stanowi mur oporowy, we fragmencie nachylony w kierunku zachodnim – do zabezpieczenia. Dostępność drogowa – od ul. Jana Karskiego (017-KD80). Projekt zjazdu należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Inwestor planowanej zabudowy jest zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. Na terenie działki zlokalizowane są dwa miejskie przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 0,16m PVC. Nabywcę obowiązywać będą ograniczenia: zakazu sytuowania budynków oraz budowli w odległości 1,5 m od skrajni przyłączy, zakazu dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w odległości 2,0 m od skrajni przyłączy oraz zakazu sytuowania elementów betonowych małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m od skrajni przyłączy. W związku z powyższym Inwestor w umowie sprzedaży udzieli nieodwołalnej zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie korzystanie z w/w działki przez GIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w zakresie posiadania na tej działce dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz zobowiąże się do zapewnienia nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie prawa dostępu do przedmiotowych przyłączy w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją; ponadto zobowiąże się, że w przypadku zbycia nieruchomości przeniesie powyższe zobowiązania na swoich następców prawnych. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). W dziale I-O Księgi Wieczystej nr GD1G/00023746/1 nie ujawniono jeszcze działki nr 326, która powstała w wyniku dokonanego połączenia działek nr 260/19, 260/31, 261/3, 261/4 (pod nr Dz.KW./GD1G/42660/19/1 z dnia 24.05.2019 r. znajduje się wykaz dot. sprostowania oznaczenia/obszaru). Widoczne w dziale I-O w/w Księgi Wieczystej pozostałe wnioski (nr Dz.KW./GD1G/59770/19/1 z dnia 27.06.2019 r. oraz nr Dz.KW./GD1G/ 60828/19/1 z dnia 01.07.2019 r.) nie dotyczą zbywanej działki.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

rejon ulic ks. Józefa Tischnera  i Jana Karskiego
rejon ulic ks. Józefa Tischnera  i Jana Karskiego