PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
ul. Elizy Orzeszkowej (obok posesji 9)

Numer działki:
718

Obręb ewidencyjny:
67

Powierzchnia:
1 993 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00047713/5

Przeznaczenie:
Przeznaczenie w MPZP ZABUDOWA MIESZKANIOWO – USŁUGOWA, oznaczona symbolem 007-M/U31, zawierająca teren mieszkaniowy MW23 i usługowy U33 bez ustalania proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową Funkcje wyłączone jako niepożądane - salony samochodowe (z serwisem) - obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2.000 m2

Cena wywoławcza:
1 800 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego (cena zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Forma zbycia:
przetarg

Uwagi:
Teren o kształcie nieregularnego wieloboku o zróżnicowanym ukształtowaniu, przy czym różnica terenu to ~ 4,2 m, na którym poprzednio znajdowały się budynki mieszkalne (figurujące pod adresem E. Orzeszkowej 5 i 5A). Na nieruchomości znajduje się betonowy mur oporowy, część ściany zewnętrznej po rozebranym budynku mieszkalnym, fragment ogrodzenia oraz ewentualne inne pozostałości po rozebranych obiektach. Część powierzchni działki (~ 4 m2), która jest utwardzona asfaltem jest aktualnie wykorzystywana jako miejsca parkingowe. Poza tym działka (w części) jest porośnięta dziko rosnącymi trawami, jest zadrzewiona i zakrzewiona. Uporządkowanie terenu (ewent. rozbiórka budowli i urządzeń budowlanych) i jego przygotowanie do nowej inwestycji leżą w gestii wygrywającego przetarg). W bezpośrednim zasięgu znajduje się uzbrojenie w media sieciowe. Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych nr WUiA-II.670.815.2016.MJB438 z dnia 27.06.2016 r., opracowanych dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Dostępność drogowa do przedmiotowej nieruchomości: - z ulicy Elizy Orzeszkowej (027-KD81). Nowy nabywca zobowiązany jest do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor zostanie zobowiązany w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowy lub do budowy nowego układu drogowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w zakresie wynikającym z wniosków z analizy wpływu nowej inwestycji na układ drogowy. W dziale III Księgi wieczystej GD1G/00047713/5, w której – m.in. – jest wpisana działka nr 717 widnieją dwa niżej wymienione wpisy (nie dotyczą one zbywanej nieruchomości): - ustanowione na rzecz Gdańskiego Archipelagu Kultury – odpłatne użytkowanie do 31 grudnia 2024 r. ograniczone do działki gruntu nr 315/9 i nr 315/10, oraz - ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dotyczące działki nr 169.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

ul. Elizy Orzeszkowej (obok posesji 9)
ul. Elizy Orzeszkowej (obok posesji 9)