PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk – Aniołki pomiędzy ul. Braci Śniadeckich i ul. Elizy Orzeszkowej

Numer działki:
717

Obręb ewidencyjny:
67

Powierzchnia:
3 621 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00047713/5

Przeznaczenie:
ZABUDOWA MIESZKANIOWO – USŁUGOWA, oznaczona symbolem 007-M/U31, zawierająca teren mieszkaniowy MW23 i usługowy U33 bez ustalania proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową

Cena wywoławcza:
3 700 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości 3.700.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego (cena zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Forma zbycia:
przetarg

Uwagi:
Teren o kształcie nieregularnego wieloboku o zróżnicowanym ukształtowaniu, przy czym różnica terenu to ~ 5,3 m, na którym poprzednio znajdowały się budynki mieszkalne (figurujące pod adresem Śniadeckich 14 i E. Orzeszkowej 13, 13A, 13B, 13C). Na nieruchomości znajdują się schody terenowe ograniczone murkami oporowymi z balustradą stalową przebiegającą przez ich środek oraz nawierzchnia z sześciokątnych płyt betonowych (tzw. „trylinki”), fragmenty ogrodzeń itp. oraz ewent. pozostałości po rozebranych obiektach. Poza tym w części obszaru działki znajdują się dziko rosnące trawy, zadrzewienia i zakrzewienia. Uporządkowanie terenu (ewent. rozbiórka budowli i urządzeń budowlanych) i jego przygotowanie do nowej inwestycji leżą w gestii wygrywającego przetarg). W bezpośrednim zasięgu znajduje się uzbrojenie w media sieciowe. Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych nr WUiA-II.670.1018.2016.MJB 437 z dnia 09.09.2016 r., opracowanych dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Dostępność drogowa do przedmiotowej nieruchomości: - z ulicy Braci Śniadeckich, - z ulicy Elizy Orzeszkowej. Nowy nabywca zobowiązany jest do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor zostanie zobowiązany w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowy lub do budowy nowego układu drogowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w zakresie wynikającym z wniosków z analizy wpływu nowej inwestycji na układ drogowy. W dziale III Księgi wieczystej GD1G/00047713/5, w której – m.in. – jest wpisana działka nr 717 widnieją dwa niżej wymienione wpisy (nie dotyczą one zbywanej nieruchomości): - ustanowione na rzecz Gdańskiego Archipelagu Kultury – odpłatne użytkowanie do 31 grudnia 2024 r. ograniczone do działki gruntu nr 315/9 i nr 315/10, oraz - ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dotyczące działki nr 169.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Aniołki pomiędzy ul. Braci Śniadeckich i ul. Elizy Orzeszkowej
Gdańsk – Aniołki pomiędzy ul. Braci Śniadeckich i ul. Elizy Orzeszkowej