PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
ul. Olszyńska (pomiędzy posesjami nr 29 - 35)

Numer działki:
50/6

Obręb ewidencyjny:
113

Powierzchnia:
808 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00056064/6

Przeznaczenie:
Przeznaczenie w MPZP TEREN ROLNICZO-MIESZKANIOWO-USŁUGOWY, oznaczony symbolem 006-R/M/U (nr planu: 1609) Funkcje wyłączone - obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2.000 m2 - małe hurtownie do 2.000 m2 powierzchni, - salony samochodowe (z serwisem)

Cena wywoławcza:
150 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto, zawierająca 23% podatek VAT) 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego

Forma zbycia:
przetarg

Uwagi:
Działka ma regularny kształt prostokąta, jest niezabudowana, niezagospodarowania, dość mocno porośnięta roślinnością niską i wysoką. W przypadku wycinki zieleni kolidującej z inwestycją wymagane jest zezwolenie wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zmianami). Na granicy znajduje się słup energetyczny. Dojazd do nieruchomości odbywa się ulicą Olszyńską. Odległość do centrum miasta wynosi ok. 3 km. Dzielnica korzystnie położona względem centrum miasta, lecz charakteryzująca się wysokim poziomem wód gruntowych (m.in. obowiązuje zakaz podpiwniczeń, posadowienia poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren, zaleca się stosowanie nawierzchni przepuszczalnej i półprzepuszczalnej na dojściach i dojazdach do posesji) Teren objęty jest strefą ochrony dóbr kultury - położony jest w strefie przedpola fortyfikacji bastionowych Gdańska oraz w strefie ekspozycji historycznego Śródmieścia, co zobowiązuje przyszłego Nabywcę do podejmowania wszelkich działań inwestycyjnych w porozumieniu i w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych nr WUAiOZ.II.670.142.2014.MJB 380 z dnia 26.02.2014 r., opracowanych dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Nowy nabywca zobowiązany jest do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor zostanie zobowiązany w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowy lub do budowy nowego układu drogowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w zakresie wynikającym z wniosków z analizy wpływu nowej inwestycji na układ drogowy.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

ul. Olszyńska (pomiędzy posesjami nr 29 - 35)
ul. Olszyńska (pomiędzy posesjami nr 29 - 35)