Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Gdańsk – Olszynka, Ul. STOKROTKI (obok nr 34)

Numer działki:
261/3 260/1

Obręb ewidencyjny:
113

Powierzchnia:
572 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00031655/5 GD1G/00046052/6

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej; 019-MN21 (domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe)

Cena wywoławcza:
120 000,00 zł

Szczegóły ceny:
120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Teren składający się z dwóch działek ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta, węższym bokiem przylegają do pasa drogowego ul. Stokrotki (nawierzchnia z płyt jumbo). Teren o jednolitej konfiguracji wysokościowej, jedynie wzdłuż nieruchomości od strony płn.-zachodniej granicy jest rów odprowadzający wodę deszczową z przedmiotowego terenu. Na terenie dz. 261/3 w przeszłości znajdował się budynek mieszkalny, który został rozebrany – i w związku z powyższym na tym obszarze znajduje się przyłącze wodociągowe i przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej. Działka jest porośnięta roślinnością niską i wysoką – w tym drzewami owocowymi, krzewami i samosiejkami drzew. Teren przed przystąpieniem do inwestycji wymaga uporządkowania (w przypadku wycinki zieleni wymagane jest zezwolenie wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.; Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zmianami) – nowy nabywca wyłoniony w drodze przetargu przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i zostanie zobowiązany do jej uporządkowania własnym kosztem i staraniem. Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych nr WUiA-II.670.325.2017.AP (727929) z dnia 26.03.2018 r., opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Nowy nabywca zobowiązany jest do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor zostanie zobowiązany w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowy lub do budowy nowego układu drogowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w zakresie wynikającym z wniosków z analizy wpływu nowej inwestycji na układ drogowy. Teren o wysokim poziomie wód gruntowych, zlokalizowany w granicach polderu Olszynka – otoczony obwałowanymi ciekami: Motławą, Opływem Motławy, Kanałem Rudnickim i Kanałem Wielkim, łączącym Motławę z Martwą Wisłą, które stanowią potencjalne zagrożenie powodziowe dla całego obszaru polderu. Szczególne warunki zagospodarowania: - obowiązuje zakaz podpiwniczeń, - posadowienie poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren, - utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu – istniejący rów zachować. Rowy to urządzenia o charakterze szczegółowym, w związku z czym Inwestor musi mieć pełną świadomość, że ingerencja w te urządzenia wodne ma konsekwencje u współużytkowników korzystających z rowu, - wysokie poziomy hałasu w środowisku od linii kolejowej.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Olszynka,  Ul. STOKROTKI (obok nr 34)
Gdańsk – Olszynka,  Ul. STOKROTKI (obok nr 34)