Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Gdańsk – Olszynka, UL. WILGI

Numer działki:
411/2

Obręb ewidencyjny:
114

Powierzchnia:
415 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00053042/5 GD1G/50054/18/1

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (028-MN21) Przeznaczenie terenu MN21: zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy wolnostojące jedno – lub dwu mieszkaniowe na jednej działce.

Cena wywoławcza:
91 300,00 zł

Szczegóły ceny:
91.300 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Działka nr 411/2 powstała w wyniku podziału działki nr 411 – zgodnie z Decyzją nr WG-I.6831.157.2018.RK z dnia 16.07.2018 r. W Księdze Wieczystej nie ujawniono jeszcze działki nr 411/2 (pod nr Dz.Kw./GD1G/50054/18/1 z dnia 17.08.2018 r. w dziale I znajduje się wykaz dot. sprostowania oznaczenia i obszaru nieruchomości). Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta, z dojazdem od ul. Wilgi. Teren o jednolitej konfiguracji wysokościowej. Przy zachodniej granicy przewidziany jest ciąg pieszy – przejście do ul. Pasiecznej. Na działce rosną pojedyńcze drzewa (w przypadku wycinki zieleni kolidującej z inwestycją wymagane jest zezwolenie wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. - Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zmianami). Teren jest ogrodzony tymczasową siatką (chroniącą przed ewent. jej zanieczyszczaniem). Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych nr WUiA-I.670.426.2017.AP z dnia 21.03.2018 r., opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Nowy nabywca zobowiązany jest do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor zostanie zobowiązany w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowy lub do budowy nowego układu drogowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w zakresie wynikającym z wniosków z analizy wpływu nowej inwestycji na układ drogowy. Teren o wysokim poziomie wód gruntowych, zlokalizowany w granicach polderu Olszynka – otoczony obwałowanymi ciekami: Motławą, Opływem Motławy, Kanałem Rudnickim i Kanałem Wielkim, łączącym Motławę z Martwą Wisłą, które stanowią potencjalne zagrożenie powodziowe dla całego obszaru polderu. Szczególne warunki zagospodarowania: - obowiązuje zakaz podpiwniczeń, - posadowienie poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren, - odsunięcie zabudowy od góry skarpy rowu na min. 3 m, - utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu – istniejący rów zachować. Rowy to urządzenia o charakterze szczegółowym, w związku z czym Inwestor musi mieć pełną świadomość, że ingerencja w te urządzenia wodne ma konsekwencje u współużytkowników korzystających z rowu. W dziale III KW GD1G/00053042/5 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu), które nie dotyczy zbywanej nieruchomości.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Olszynka,  UL. WILGI
Gdańsk – Olszynka,  UL. WILGI
Gdańsk – Olszynka,  UL. WILGI