Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk - Komary, ul. M. Boguckiego 21b

Numer działki:
245

Obręb ewidencyjny:
141

Powierzchnia:
1 030 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00057781/5

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe M23 i usługowe U33 (symbol w planie: 008-M/U31) Funkcje wyłączone: 1.obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 100 m2, 2.salony samochodowe (z serwisem), 3.małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, 4.zespoły garaży kubaturowych, 5.zabudowa wielorodzinna, szeregowa i bliźniacza, U33 - tereny zabudowy usługowej 6.rzemiosło produkcyjne, 7.stacje paliw, 8.warsztaty samochodowe blacharskie i lakiernicze, 9.stacje obsługi samochodów ciężarowych i autobusów.

Cena wywoławcza:
240 000,00 zł

Szczegóły ceny:
240.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, z wysokim poziomem wód gruntowych, położony w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej - zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi. Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej, prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych należy zachować funkcję odwadniającą rowów melioracyjnych. Obsługa komunikacyjna poprzez ciąg pieszo-jezdny zlokalizowany na działkach nr 12, 11/4, 17/5 obr. 141, biegnący od ul. M. Boguckiego. Inwestor planowanej zabudowy jest zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi komunikacyjnej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy realizowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. Szczegółowe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. W dziale I-O Księgi Wieczystej nr GD1G/00057781/5 nie ujawniono jeszcze działki nr 245, która powstała w wyniku dokonanego podziału działki nr 11/3 (pod nr Dz.KW./GD1G/69085/18/1 z dnia 20.11.2018 r. znajduje się wykaz dot. sprostowania oznaczenia/obszaru). Nowy Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do respektowania -podczas realizacji przyszłej inwestycji - warunków wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst + rysunek). Między innymi dla przedmiotowej nieruchomości opracowane zostały uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne do przetargu (nr WUiA.II.670.311.2017.AP z dnia 21.05.2018 r.), z którymi przystępujący do przetargu winni się zapoznać, bowiem nowy Nabywca będzie zobowiązany do ich respektowania przy realizacji planowanej inwestycji. UWAGI: - podany w w/w uwarunkowaniach teren oznaczony literą „B” (część działki nr 11/3) na skutek dokonanych prac geodezyjnych zmienił oznaczenie; aktualny nr działki wystawianej do przetargu – 245, - zapisy dotyczące terenów oznaczonych literami „A”, „C”, „D”, „E” nie dotyczą przedmiotu przetargu. Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkachi w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. Dojazd do nieruchomości od ulicy Boguckiego poprzez ustalony planem ciąg pieszo-jezdny – do wykonania kosztem i staraniem nowego Nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i zobowiązany jest do jej uporządkowania (własnym kosztem i staraniem).

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk - Komary, ul. M. Boguckiego 21b
Gdańsk - Komary, ul. M. Boguckiego 21b