PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk, ul. Kampinoska (obok posesji ul. Nowiny 36)

Numer działki:
825/9

Obręb ewidencyjny:
303

Powierzchnia:
1 690 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00058037/2

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierający tereny mieszkaniowe MN21 i usługowe U33 (symbol w planie: 055-M/U31) MN21 – teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej: domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej działce U33 – tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem: 1. rzemiosła produkcyjnego, 2. stacji paliw, 3. warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, 4. stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów. Dopuszcza się: 1.parkingi i garaże dla samochodów osobowych, 2.salony samochodowe (z serwisem) 3.małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni 4.budynki zamieszkania zbiorowego, 5.mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Funkcje wyłączone: 1.szpitale i domy opieki społecznej, 2.obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.

Cena wywoławcza:
730 000,00 zł

Szczegóły ceny:
730.000 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, nieuzbrojony, porośnięty drzewami oraz krzewami. W południowo-wschodnim narożniku działki znajduje się fragment starego, drewnianego rozpadającego się ogrodzenia – przeznaczonego do rozbiórki na koszt nowego nabywcy. W sąsiedztwie terenu na działce nr 825/3 zlokalizowana jest trafostacja T-16541. Zachodnia część terenu objęta jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Na tym fragmencie działki zieleń do utrzymania i wprowadzenia. Przy projektowaniu zabudowy należy ustalić kategorię geotechniczną warunków posadowienia obiektu budowlanego, a w zależności od ustalonej kategorii geotechnicznej oraz rodzaju warunków gruntowych należy sporządzić odpowiednią dokumentację geotechniczną i/lub geologiczno-inżynierską. W przypadku zaprojektowania odprowadzania wód opadowych do gruntu, w dokumentacji geotechnicznej/geologicznej należy przedstawić opinie dotyczącą możliwości zastosowania takiego rozwiązania. Bezwzględnie należy określić wpływ takiego rozwiązania na stateczność: skarp i zboczy, projektowana inwestycje, istniejące obiekty budowlane i infrastrukturę. Dostępność drogowa: od ulicy Kampinoskiej (teren 066-KD80). Przyszły Inwestor planowanej zabudowy jest zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi komunikacyjnej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy realizowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. W dziale I-O Księgi Wieczystej nr GD1G/00058037/2 nie ujawniono jeszcze działki nr 825/9, która powstała w wyniku dokonanego podziału działki nr 825/6 (pod nr Dz.KW./GD1G/47432/18/1 z dnia 03.08.2018 r. znajduje się wykaz dot. sprostowania oznaczenia). Nowy Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do respektowania -podczas realizacji przyszłej inwestycji - warunków wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst + rysunek). Między innymi dla przedmiotowej nieruchomości opracowane zostały uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne do przetargu(nr WUiA.II.670.753.2015.MJ.1061 z dnia 18.12.2015 r.), z którymi przystępujący do przetargu winni się zapoznać, bowiem nowy Nabywca będzie zobowiązany do ich respektowania przy realizacji planowanej inwestycji. UWAGI: - podany w w/w uwarunkowaniach nr działki 825/4 na skutek dokonanych prac geodezyjnych uległ zmianie; aktualny nr działki wystawianej do przetargu – 825/9, - zapisy dotyczące działki nr 826/8 obr. 303 nie dotyczą przedmiotu przetargu. Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia- w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i zobowiązany jest do jej uporządkowania (własnym kosztem i staraniem).

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk, ul. Kampinoska (obok posesji ul. Nowiny 36)
Gdańsk, ul. Kampinoska (obok posesji ul. Nowiny 36)