Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk – Olszynka, Ul. MODRA róg UL. WILGI

Numer działki:
405/4

Obręb ewidencyjny:
114

Powierzchnia:
2 109 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00023650/1

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (030-M/U31) Przeznaczenie terenu MN21: zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy wolnostojące jedno – lub dwu mieszkaniowe na jednej działce. Przeznaczenie terenu U33: Tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem: - rzemiosła produkcyjnego, - stacji paliw, - warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, - stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów Funkcje wyłączone jako niepożądane: - obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2.000 m2, - małe hurtownie do 2.000 m2 powierzchni, - salony samochodowe (z serwisem)

Cena wywoławcza:
403 000,00 zł

Szczegóły ceny:
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) 403.000 zł (słownie: czterysta trzy tysiące złotych) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Działka nr 405/4 powstała w wyniku podziału działki nr 405/2 – zgodnie z Decyzją nr WG-I.6831.124.2018.RK z dnia 11.05.2018 r. W Księdze Wieczystej nie ujawniono jeszcze działki nr 405/4 (pod nr Dz.Kw./GD1G/45399/18/1 z dnia 26 lipca 2018 r. w dziale I KW znajduje się wykaz dot. sprostowania oznaczenia i obszaru nieruchomości). Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta, z dojazdem od ul. Letniej lub ul. Wilgi. Działka jest porośnięta roślinnością niską i wysoką – w tym drzewami owocowymi, krzewami i samosiejkami drzew (w przypadku wycinki zieleni kolidującej z inwestycją wymagane jest zezwolenie wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zmianami). Teren jest ogrodzony zdewastowanym płotem (zarośniętym krzewami), a na obszarze działki znajduje się drewniana altana ogrodowa w katastrofalnym stanie technicznym, ogrodzenie, teren wymaga uporządkowania przed przystąpieniem do nowej inwestycji – nowy nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie zobowiązany do rozbiórki substandardowych obiektów i uporządkowania działki własnym kosztem i staraniem. Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych nr WUiA-II.670.131.2017.MJB463 z dnia 16.08.2017 r., opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Nowy nabywca zobowiązany jest do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor zostanie zobowiązany w umowie zawartej z zarządcą drogi do przebudowy lub do budowy nowego układu drogowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w zakresie wynikającym z wniosków z analizy wpływu nowej inwestycji na układ drogowy. Teren o wysokim poziomie wód gruntowych, zlokalizowany w granicach polderu Olszynka – otoczony obwałowanymi ciekami: Motławą, Opływem Motławy, Kanałem Rudnickim i Kanałem Wielkim, łączącym Motławę z Martwą Wisłą, które stanowią potencjalne zagrożenie powodziowe dla całego obszaru polderu. Szczególne warunki zagospodarowania: - obowiązuje zakaz podpiwniczeń, - posadowienie poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren, - utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu – istniejący rów zachować. Rowy to urządzenia o charakterze szczegółowym, w związku z czym Inwestor musi mieć pełną świadomość, że ingerencja w te urządzenia wodne ma konsekwencje u współużytkowników korzystających z rowu.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Olszynka,  Ul. MODRA róg UL. WILGI
Gdańsk – Olszynka,  Ul. MODRA róg UL. WILGI
Gdańsk – Olszynka,  Ul. MODRA róg UL. WILGI